обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево за с 

ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ПУБЛИЧНО    СЪСТЕЗАНИЕ    С    ПРЕДМЕТ:

“Комплексна  доставка на хранителни продукти 

за нуждите на детските и социалните заведения,

намиращи се на територията на община Николаево

за срок от една година.”

 

                             Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, с предмет: Комплексна  доставка на хранителни продукти  за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево за срок от една година.”.

                               Поръчката е публикувана в Регистъра  за обществени поръчки под Уникален идентификационен номер на документа:

Решение: 827771

Обявление :827789

http://rop3-app1.aop.bg 

  Документация - Добавен на: 31.01.2018

 Техническа спецификация - Добавен на: 31.01.2018

 Образци за попълване - Добавен на: 31.01.2018

 Решение за откриване на процедура - Добавен на: 31.01.2018

 Обявление за поръчка - Добавен на: 31.01.2018

 Протокол 1 - Добавен на: 15.03.2018

 Съобщение за отваряне на ценови оферти - Добавен на: 15.03.2018

 Протокол 2 - Добавен на: 29.03.2018

 Доклад - Добавен на: 29.03.2018

 Решение за избор на изпълнител - Добавен на: 29.03.2018

 Договор - Добавен на: 27.04.2018

 Приложения към Договора - Добавен на: 27.04.2018

 Обявление за възложена поръчка - Добавен на: 27.04.2018« назад