Комисии 

Комисия по бюджет, финанси, икономика, инв. политика, контрол върху издадените актове от кмета и актове при възлагане на обществени поръчки.

1. Златка Стоилова Пенчева - Председател

2. Ахмед Смаилов Мерджанов - член

3. Мюмюн Мюмюн Джелил - член

4. Стойчо Пейчев Колев- член

5. Тодор Стайков Ковачев - член

 

Комисия по устройство на територията, пътна  селищна мрежа, общинска собственост, околна среда, благоустрояване, земеделие, приватизация и след приватизационен контрол, европейски програми и проекти

1. Мюмюн Мюмюн Джелил - Председател

2. Вълчо Нейков Вълчев - член

3. Димитър Георгиев Димитров - член

4. Захари Колев Захариев - член

5. Коста Александров Симеонов - член

 

Комисия по образование, наука, култура, здравеопазване , вероизповедания, соц. политика и интеграция, работа с подрастващите, туризъм и спорт.

        1. Тодор Стайков Ковачев - Председател

2. Вълчо Нейков Вълчев - член

3. Йордан Русков Георгиев - член

4. Николай Дончев Кънев - член

5. Осман Смаил Смаил - член

 

Комисия по защита и превенция при бедствия и аварии, обществен ред, контрол върху изпълнения на решенията на общински съвет от местната изпълнителна власт, установяване конфликт на интереси и местна нормативна уредба.

        1. Захари Колев Захарие - Председател

2. Димитър Георгиев Димитров - член

3. Коста Александров Симеонов - член

4. Николай Дончев Кънев - член

         5. Стойчо Пейчев Колев- член

 

 

 
« назад