ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО 2017НОМЕР В АОП

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ВИД ПРОЦЕДУРА,

ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ

ОБЕКТ НА ОП

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

ФИРМА ИЗПЪЛНИТЕЛ

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

ОБЩА

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА

-

ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО  ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОДЗ „СНЕЖАНКА” ГР. НИКОЛАЕВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА “ ПРЕЗ КАЛЕНДАРНАТА 2017 ГОДИНА

Процедура на

стойност по

чл.20, ал.4, т.3 от

ЗОП

 

доставка

-

инж. Веселина Веселинова Василева-Иванова

„ТЕОПА ГРУП” ЕООД, ЕИК: 123747215, със седалище и адрес на управление: 6100 гр. Казанлък, ул. „23-ти пехотен Шипченски полк” № 102, вх. Г, ет.1, ап.1

№ 5/

26.01.2017г.

29 999,99 лв. без ДДС

№ на обява в Профи-ла на купувача 07-00-983 от 25.05. 2017г.

„Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Николаево”

Обществена

поръчка на

стойност по

чл.20, ал.3, т.1 от

ЗОП

 

строителство

09.06.2017г.  

17:00ч.

инж. Веселина Веселинова Василева-Иванова

„АСФА” ООД,, ЕИК:123686029,адрес на управление: гр.Ст. Загора, ул. „Атанас Кожухаров” № 15, вх. А, ет. 7, ап. 33

№ 21/

29.06.2017г.

60 000,00 лв. без ДДС

№ на обява в Профи-ла на купувача 07-00-1183 от 04.07. 2017г.

„Рехабилитация на улица, свързваща центъра с гробищен парк(о.т.17, о.т.16, о.т.34 до о.т.38) в с. Нова махала, общ. Николаево, обл. Стара Загора”

Обществена

поръчка на

стойност по

чл.20, ал.3 от

ЗОП

 

строителство

20.07.2017г.     17:00ч.

инж. Веселина Веселинова Василева-Иванова

„ РУМИНЕКС“ ЕООД, ЕИК: 123721035, адрес на управление: гр. Ст. Загора, ул. „Кольо Ганчев” №144,ет.6, ап9

№ 23/ 27.07.2017г.

133 523,58 лв. без ДДС

ИЗГОТВИЛ:......................................  

ИНЖ. ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА, СТ.ЕКСПЕРТ

“ИНВЕСТИЦИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

« назад