ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО 2016№ В АОП

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЩ.ПОРЪЧКА

ВИД ПРОЦЕДУРА, ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

ОБЕКТ НА ОП

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

ФИРМА ИЗПЪЛНИТЕЛ

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА

-

 

„Ремонт на общинска пътна мрежа на територията на община Николаево”

Директно възлагане, съгласно  чл.14, ал. 5, т. 1 от ЗОП (отм.ДВ бр.13 от 16.02.16г.)

Строител-ство

-

инж. Веселина Василева

„АСФА” ООД, с ЕИК 123686029, гр. Стара Загора, ул. „Атанас Кожухаров” № 15, вх. А, ет. 7, ап. 33

№ 15/

13.04.2016г.

59 916.67 лв. без ДДС

Реш.№ 729204

от 14.042016;

Обявл.729212

от 14.042016

„Изработване на инвестиц. проекти за реконструкция на общ. пътища на територията на общ. Николаево и упражняване на авт. надзор при изпълнението им ”

Открита процедура по чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от ЗОП (отм. ДВ.

бр.13 от 16.02. 2016г.)

 

Услуга

13.05.2016г.   16:00ч.

инж. Веселина Василева

ДЗЗД „ Ретона – Мости 2016”,

гр. София, Студентски град, ул. „ Проф. д-р Димитър Добрев” № 8, ет.4, ап.22

№ 32/

15.09.2016г.

312 500,00лв. без ДДС,от които: 230 000, 00лв без ДДС  за изготвяне на инвест.проект във фаза „техн.проект” и 82 500,00лв без ДДС за упражняване на авт. надзор.

Реш.№ 729194

от 14.04.2016;

 

Обявл. № 729156

от14.04.2016

” Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Открита

процедура по чл.

16, ал. 1, ал. 4 и

ал. 8, във връзка

с Глава пета от

ЗОП (отм. ДВ.

бр.13 от 16

Февруари 2016г.)

Услуга

13.05.2016г.  16:00ч.

инж. Веселина Василева

 

“Консист Адвайзърс Консулт „ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1407; бул. „ Черни връх” № 59А- партер

№ 31/

15.09.2016г.

148 000,00 лв. без ДДС

9052501

от 12.04.2016

Изпълнение на СМР за обект:  “Прилагане на ефективност на жилищен блок в УПИ 11, кв.12, (ул. „Георги Бенковски” N 4 ), гр. Николаево, община Николаево в изпълнение на НПЕЕМЖС”

Публична покана ЗОП (отм. ДВ.

бр.13 от 16

Февруари 2016г.)

 

Строител-ство

25.05.2016г.,

16:30 ч.

инж. Веселина Василева

 

 

„ПИ ЕС АЙ ” АД,

със седалище и

адрес на

управление: гр.

Стара Загора;         

ПК 6000; бул.

„Патриарх

Евтимий №190,

ЕИК 833175762

№ 22/

11.07.2016г.

 

468 856.67 лв без ДДС

Реш.№ 738111

от 28.06.2016;

 

Обявл.№ 738113

от 28.06.2016

“Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградите на ОДЗ „Снежанка“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“

Публично състезание, съгласно чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП

Услуга

 

29.07.2016г.,

16:30 ч.

 

инж. Веселина Василева

“ЕКСА”АД, ЕИК

131425114,  със

седалище и адрес

на управление: 

гр.София 1303,

ул.”Софронй

Врачански” №51

№ 33/

28.09.2016г.

 

126 796.00 лв. без ДДС, от които:109 996,0лв без ДДС  за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект”  и 16 800,00лв без ДДС за упражняване на авторски надзор.

 

Реш.№ 738198

от 28.06.2016;

 

Обявл.№ 738200

от 28.06.2016

” Консултантски услуги във връзка с под-мярка 7.2към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”

Публично състезание, съгласно чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП

Услуга

 

29.07.2016г.,

16:30 ч.

 

инж. Веселина Василева

“ВР ГРУП”ООД, ЕИК 175249098,  със седалище и адрес на управление:  гр.София 1309, ж.к. “Илинден”, ул.”Цар Симеон” бл.120А, ет.5, ап.17

№ 30/

15.09.2016г.

 

35 000.00 лв. без ДДС

Реш.№ 740194

от 13.07.2016;

 

Обявл.№ 740217

от 13.07.2016

 

„Изработване на инвестиционен проект във фаза "технически" и упражняване на авторски надзор по време на строит. за „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопр. мрежа в с.Едрево, с.Нова Махала и с. Елхово, общ. Николаево“, във връзка с подгот. на ОбщинаНиколаево за кандидатстване по "ПРСР 2014-202г.“

Открита процедура, съгласно чл.73, ал.1 от ЗОП

Услуга

17.08.2016г.,

16:00 ч.

инж. Веселина Василева

 

ДЗЗД ВиК

Николаево 2016,

ЕИК 131425114, 

със седалище и

адрес на

управление: 

гр.София,

бул.”Джеймс

Баучер” №51,

ет.4, оф.408

№ 34/

28.09.2016г.

 

255 300.00 лв без ДДС, от които: 210 000,00лв без ДДС  за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект”  и 45 300,00лв без ДДС за упражняване на авторски надзор.

-

Упражняване на строит.надзор при изпълнение на СМР по «Прилагане на мерки за енерг.ефект.на жил. блок в УПИ II, кв.12, ул. “Г.Бенковски” №4,гр.Николаевопо НПЕЕМЖС»

Директно възлагане, съгласно

чл.20, ал.4, т.3 от

ЗОП

 

Услуга

-

инж. Веселина Василева

 

 

„КИЯ КОНСУЛТ 08” ООД, ЕИК: 200138761, със седалище и адрес на управление: гр. Котел, ул. „Родолюбие ”

№ 24/

25.07.2016г.

7 350,00 лв. без ДДС

Реш.№ 740245

от 13.07.2016;

 

Обявл.№ 740221

от 13.07.2016

„Предоставяне на консултантски услуги по проект „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Едрево, с. Нова Махала и с. Елхово, община Николаево“ на Община Николаево по Мярка 07 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на „ПРСР 2014-2020г.“

Публично състезание, съгласно чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП

Услуга

17.08.2016г.,

16:30 ч.

инж. Веселина Василева

ОБЕДИНЕНИЕ

„ИНФРАСТРУК-ТУРА 2020”,  ЕИК:

177083326 със

седалище и адрес

на управление на

дейността:

гр.София,

ул.”Камен Андреев”

24, офис 801

№ 48/

19.12.2016г.

 

88 000,00 лв. без ДДС

-

Упражняване на авторски.надзор при изпълнение на СМР на обект: «Прилагане на мерки за енерг.ефект.на жил. блок в УПИ II, кв.12, ул. “Г.Бенковски” №4,гр.Николаевопо НПЕЕМЖС»

Директно възлагане, съгласно

чл.20, ал.4, т.3 от

ЗОП

 

Услуга

-

инж. Веселина Василева

 

 

„МОТИВА” ЕООД, ЕИК: 126730630, адрес на управл: гр. Хасково, ул. „Г.Бенковски ” № 40-46

№ 26/

15.08.2016г.

4 000,00 лв. без ДДС

№ на обяв.в Проф. на. купув. 07-00-2453

от 07.12.2016

“Сметосъбиране,

сметоизвозване и

депониране на

битови отпадъци, в  община Николаево”

Обществена

поръчка на

стойност по

чл.20, ал.3 от

ЗОП

Услуга

21.12.2016г.

 16:30ч.

инж. Веселина Василева

„Сорико” ООД, ЕИК 119630779, адрес на управление гр. Нова Загора - 8900, ул. Патриарх Евтимий” № 89

№ 2/

10.01.2017г.

44 938,44 лв лв. без ДДС

Реш.№ 760800

от 02.12.2016;

 

Обявл.№ 760808

от 02.12.2016

“Доставка чрез покупка на хранителни продукти в натур. и консервиран вид, с транспорт на изпълнителя, за нуждите на детск. и социалните заведения, намиращи се на територията на общ. Николаево”

публично състезание, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП

Доставка

23.12.2016г.,

16:30 ч.

инж. Веселина Василева

 

СД  „Мачкови и сие”, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък - 6100, обл. Стара Загора, ж.к. „Изток” бл. 21, вх. Б, ет. 1, ап. 18,  с ЕИК 833133184

№ 6/

06.02.2017г.

 

50 000.00 лв без ДДС

-

СМР на обект: “Ремонт на улично осветление в гр.Николаево”

Директно възлагане, съгласно

чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

 

Строителство

-

инж. Веселина Веселинова Василева-Иванова

„ЕЛМОНТ” ООД, ЕИК: 123562654, със седалище и адрес на управление: 6100 гр. Казанлък, ул. „Хаджи Димитър” № 5

№ 46/

08.12.2016г.

13 385,66 лв. без ДДС

 

ИЗГОТВИЛ:......................................                                                                                                                                                                                     

 ИНЖ. ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА, СТ.ЕКСПЕРТ                                                                                                                                                                                   

“ИНВЕСТИЦИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

 

 

 

 

 

 

 

« назад