ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО 2015НОМЕР В АОП

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ВИД ПРОЦЕДУРА,

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

ОБЕКТ НА ОП

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

ФИРМА ИЗПЪЛНИТЕЛ

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

ОБЩА

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА

 

9041428

 

от 04.05.2015г.

СТРОИТЕЛСТВО

НА ОДОБРЕН ПО

ПРОЕКТ„КРАСИВА

БЪЛГАРИЯ”

ОБЕКТ:Реконструк-

ция и обновяване

на зона за

обществен отдих в

Централен градски

парк - I етап , УПИ

ІІІ за КОО, кв. 12 по

рег. план на гр.

Николаево

Обществена

поръчка обявена чрез публична покана, съгласно чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП (отм.ДВ бр.13 от 16 февруари 2016г.)

 

строителство

15.05.2015г.

  09:30ч.

инж. Веселина Веселинова Василева-Иванова

„ Ваяна“ ЕООД, ЕИК: 119633370, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, квартал “Индустриа-лен”

№ 22/

25.05.2015г.

102 521,62 лв. без ДДС

 

9041490

 

от 05.05.2015г.

„Ремонт на четвъртокласна пътна  мрежа община Николаево, област Стара Загора“

ОП обявена чрез публична покана, съгласно чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП (отм.ДВ бр.13 от 16.02.2016г.)

строителство

18.05.2015г.  

    09:00ч.

инж. Веселина Веселинова Василева-Иванова

„АСФА” ООД, ЕИК:

123686029, и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Атанас Кожухаров” № 15, вх. А, ет. 7, ап. 33

№ 23/

25.05.2015г.

63 067,50 лв. без ДДС

-

Енергийно и обследване и Архитектурно заснемане на панелен жилищен блок на ул.”Г.Бенковски”№4,гр.Николаево

Директно възлагане, съгласно

чл.14, ал. 5, т. 2 от ЗОП (отм.ДВ бр.13 от 16.02.16г.)

Услуга

-

инж. Веселина Веселинова Василева-Иванова

 

„МОТИВА” ЕООД, ЕИК: 126730630, адрес на управл: гр. Хасково, ул. „Г.Бенковски ” № 40-46

№ 33.1/

13.07.2015г.

 6 300,00 лв. без ДДС

-

Изготвяне на техн.проект за изпълнение на енергоспестяващи мерки и мерки по конструктивно възстановяване/ усилване/ основен ремонт на ПЖБ  на ул.”Г.Бенковски”№4,гр.Николаево

Директно възлагане, съгласно

чл.14, ал. 5, т. 2 от ЗОП (отм.ДВ бр.13 от 16.02.16г.)

Услуга

-

инж. Веселина Веселинова Василева-Иванова

 

„МОТИВА” ЕООД, ЕИК: 126730630, адрес на управл: гр. Хасково, ул. „Г.Бенковски ” № 40-46

№ 33.2/

13.07.2015г.

 9 600,00 лв. без ДДС

-

Извършване на Констр. обследване с доклад, оглед и становища по всички специалн., съставяне на обобщен доклад с резултати и мерки за подобр. експлоат. състояние на сград. и изготвяне на техн. пасп. по НПЕЕМЖС

Директно възлагане, съгласно

чл.14, ал. 5, т. 2 от ЗОП (отм.ДВ бр.13 от 16.02.16г.)

Услуга

-

инж. Веселина Веселинова Василева-Иванова

 

„ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК: 131395468, адрес на управл: гр. София, бул. „Драган Цанков” № 59, вх.6, ет.2, ап.6

№ 33.3/

13.07.2015г.

 6 000,00 лв. без ДДС

9049139

от

18.12.2015 г.

„Доставка на

храни за детските

и социалните

заведения,

намиращи се на

територията на

общ.Николаево”

ОП обявена чрез публ. покана, съгласно чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.ДВ бр.13 от 16.02.16г.)

Доставка

08.01.2016г. 

    16:30ч

инж. Веселина Веселинова Василева-Иванова

„НАДЕЖДА 2000”ЕООД с ЕИК115524180адрес на управление гр. Пловдив - 4000,ул. „Заводска” № 4

№ 6/

22.01.2016г.

65 000,00 лв. без ДДС

9049179

от 22.12. 2015г.

 

„Възлагане на услуга по Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци в община Николаево”

ОП обявена чрез публ. покана, съгласно чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.ДВ бр.13 от 16.02.16г.)

Услуга

08.01.2016г.

   16:30ч.

инж. Веселина Веселинова Василева-Иванова

„Сорико” ООД , ЕИК119630779адрес на управление гр. Нова Загора - 8900, ул.. “Патриарх Евтимий” № 89

№ 4/

12.01.2016г.

44 938,44 лв. без ДДС

ИЗГОТВИЛ:......................................                                                                                                                                                                                    

ИНЖ. ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА, СТ.ЕКСПЕРТ                                                                                                                                                                                  

“ИНВЕСТИЦИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

 

« назад