ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО 2014НОМЕР В АОП

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ВИД ПРОЦЕДУРА,

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

ОБЕКТ НА ОП

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

ФИРМА ИЗПЪЛНИТЕЛ

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

ОБЩА

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА

-

 

„Основен ремонт на общинска пътна мрежа на територията на Община Николаево”,

Процедура по чл.14, ал. 5, т. 1 от ЗОП (отм.ДВ бр.13 от 16.02.16г.)

 

строителство

-

инж. Веселина Веселинова Василева-Иванова

„АСФА” ООД, с ЕИК 123686029, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Атанас Кожухаров” № 15, вх. А, ет. 7, ап. 33

№ 15/

15.04.2014г.

60  000,00 лв. без ДДС

9029011 

 

от 07.05. 2014г.

 

СТРОИТЕЛСТВО

НА ОДОБРЕН ПО

ПРОЕКТ„КРАСИВА

БЪЛГАРИЯ”

ОБЕКТ: „Център за адм.обслужване на общ. Николаево”

ОП чрез публична покана, съгласно чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП (отм.ДВ бр.13 от 16.02.16г.)

строителство

15.05.2014г. 

  17:00ч.

инж. Веселина Веселинова Василева-Иванова

Кооперация „СИНВЕКС”, със седалище и адрес на управление: Стара Загора 6000, ул.”Парчевич” № 2, ЕИК 825205330

№ 21/

02.06.2014г.

71  448,73 лв. без ДДС

607663

 

от 09.06.2014г.

 

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „ПРЕУС-ТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА СГРАДА В ДОМ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП – ЦНСТ и ЦСРИ в гр. НИКОЛАЕВО”

Открита процедура по чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от ЗОП (отм. ДВ.

бр.13 от 16

Февруари 2016г.)

 

 

доставка

 25.07.2014г.

16:30ч.

инж. Веселина Веселинова Василева-Иванова

Кооперация „Панда”, със седалище и адрес на управление гр.София 1784, ЕИК 000885099

№   28 /

10.09.2014

274  024,14 лв. без ДДС

9030914 

 

от 20.06. 2014г.

Предоставяне на консултантски услуги по проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”

Обществена

поръчка обявена чрез публична покана, съгласно чл.14, ал.4, т.2 и чл. 101 а, ал. 2 и чл. 101 б, ал. 2 от ЗОП (отм.ДВ бр.13 от 16.02.16г.)

услуги

02.07.2014г. 

16:30ч.

инж. Веселина Веселинова Василева-Иванова

СНЦ „Център за евро-атлантически изследвания” – гр.Стара Загора, ЕИК: 175838011

№   27/

29.07.2014г.

30 000,00 лв. без ДДС

9032495  

от 06.08.2014г.

 

„Изработване на общ устройствен план на община Николаево и детайлно решение на общинския център – гр.Николаево”

Обществена

поръчка обявена чрез публична покана, съгласно чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.ДВ бр.13 от 16.02.16г.)

услуга

13.08.2014г. 

    16:30ч.

инж. Веселина Веселинова Василева-Иванова

„ГЕОЦЕНТЪР”ЕООД с адрес 1303 София, ул. „Отец Паисий”, бл.47, ет.2, ЕИК по Булстат 175119329

№ 29/

11.09.2014г.

62 900,00 лв. без ДДС

903365

от 15.09. 2014г.

 

 

„Основен ремонт на улична мрежа в град Николаево, община Николаево, област Стара Загора “

Обществена

поръчка обявена чрез публична покана, съгласно чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП (отм.ДВ бр.13 от 16.02.16г.)

Строителство

24.09.2014г.    16:30ч.

инж. Веселина Веселинова Василева-Иванова

СД „БЕРКО 90 – БЕРКОВСКИ И СИЕ”, с адрес гр. Сливен, ул. „Лъдженска” № 1А; ЕИК 119027514

№ 31/

29.09.2014г.

175 572,00 лв. без ДДС

 

9037677

от 22.12.2014г.

 

„Възлагане на услуга по сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци в община

Николаево ”

Обществена

поръчка обявена чрез публична покана, съгласно чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.ДВ бр.13 от 16.02.16г.)

услуга

08.01.2015г. 

  16:30ч.

инж. Веселина Веселинова Василева-Иванова

„Сорико” ООД, с ЕИК 119630779, със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора - 8900, обл. Сливен, общ. Нова Загора, ул. Патриарх Евтимий” № 89

№ 4/

12.01.2015г.

43 058,74 лв. без ДДС

 

9037684

от 22.12. 2014г.

„Доставка на храни за детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево ”

Обществена

поръчка обявена чрез публична покана, съгласно чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.ДВ бр.13 от 16.02.16г.)

доставка

08.01.2015г.    16:30ч.

инж. Веселина Веселинова Василева-Иванова

„„МАЧКОВИ И СИЕ” СД, с ЕИК 833133184, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък - 6100, обл. Стара Загора, ж.к. „Изток” бл. 21, вх. Б, ет. 1, ап. 18

№ 5/

13.01.2015г.

55 000,00 лв. без ДДС

 

         

 ИЗГОТВИЛ:......................................  

ИНЖ. ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА, СТ.ЕКСПЕРТ

“ИНВЕСТИЦИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

 

« назад