ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТНомер по ред Номер и дата на съставяне на акта за държавна собственост Номер на преписката(досие) Характер на собствеността Местонахождение на имота Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Актове,по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде държавна собственост Номер и дата на акта/актовете за поправка Заповед за отписване на акта за държавна собственост Забележки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1  № 1 / 11.03.2010 1 Частна гр. Николаево ПИ 51648.38.177, с площ 5002 кв.м.; земеделска земя   10628,20           
2  № 2 / 28.04.2010 2 Частна община Николаево, с. Елхово УПИ VIII-221, кв. 91; дворно място 916.6          
3  № 3 / 28.04.2010 3  Частна община Николаево, с. Елхово УПИ IХ-222, кв. 91; дворно място  856,60           
4  № 4 / 28.04.2010 4  Частна община Николаево, с. Елхово УПИ Х-223, кв.91; дворно място  1065,70           
5  № 1 / 28.01.2011 1  Частна община Николаево, с. Нова махала ПИ 51888.501.978 ; дворно място 2628.8 Атанас Апостолов        
6  № 2 / 04.04.2011 2  Частна община Николаево, с. Елхово ПИ 48163.3.612  10243.1 "Аскента"  продажба   Заповед № 102/20.07.2011 г.  
7  № 3 / 04.04.2011 3  Частна община Николаево, с. Елхово   ПИ 48163.10.614 5387.4  "Аскента"  продажба   Заповед № 103/20.07.2011 г.   
8  № 4 / 04.04.2011 4  Частна община Николаево, с. Елхово ПИ 48163.12.165 7058.3 "Аскента"   продажба   Заповед № 104/20.07.2011 г.  
9  № 5 / 04.04.2011 5  Частна община Николаево, с. Елхово ПИ 48163.4.167 1623.2 "Аскента"  продажба   Заповед № 105/20.07.2011 г.  
10  № 6 / 04.04.2011 6 Частна община Николаево, с. Елхово ПИ 48163.7.168 4083.6 "Аскента"   продажба   Заповед № 106/20.07.2011 г.  
11  № 7 / 17.06.2011 7 Частна община Николаево, с. Едрево ПИ 27070.501.253; дворно място  6560,00            
12  №8 / 07.09.2011 8 Частна гр. Николаево ПИ 51648.501.2302; дворно място  2533,44        Заповед № 30/23.02.2012 г.  
13  № 9 / 14.12.2011 9 Частна гр. Николаево  ПИ 51648.37.98 ; турско гробище  1434,60              
14  № 10 / 14.12.2011 10 Частна гр. Николаево ПИ 51648.501.1.2.3 15462.6          
15  № 1 / 09.03.2012 1  Частна гр. Николаево ПИ 51648.501.974 1462          
16  № 2 / 06.06.2012 2  Частна гр. Николаево  ПИ51648.501.973 1358.8   продажба   Заповед № 39/07.03.2016 г.    
17  № 3 / 06.06.2012 3  Частна гр. Николаево ПИ 51648.501.972  3975,50           
18  № 4 / 06.06.2012 4 Частна община Николаево, с. Нова махала  ПИ 51888.21.110; нива 588          
19  № 5 / 06.06.2012 5 Частна община Николаево, с. Нова махала  ПИ 51888.501.1058  731,90            
20  № 6 / 06.06.2012 6 Частна община Николаево, с. Нова махала   ПИ 51888.501.980 1502.56          
21  № 7 / 06.06.2012 7 Частна гр. Николаево  51648.501.12  2782,10              
22  № 8 / 08.06.2012 8 Частна гр. Николаево  ПИ 51648.501.13 2853           
23  № 9 / 08.06.2012 9 Частна  гр. Николаево  ПИ 51648.501.11 3689.1           
24  № 10 / 11.07.2012 10 Частна община Николаево, с. Нова махала  ПИ 51888.24.31; стопански двор; нива; 2193.6           
25  № 11/ 12.07.2012 11  Частна община  Николаво, с. Едрево ПИ 27070.501.311; читалище; ведно със сграда ПИ 27070.501.311.1 9971.2          
26  № 12 / 12.11.2012 12  Частна община  Николаво, с. Елхово ПИ 48163.501.507 читалище; ведно със сграда ПИ 48163.501.507.1  29516,60            
27  № 13 / 13.11.2012 13  Частна община  Николаво, с. Нова махала ПИ 51888.501.628 ; читалище; ведно със сграда ПИ 51888.501.628.2 и ПИ 51888.501.628.3  31752,50             
28  № 14 / 12.12.2012 14  Частна община  Николаво, с. Елхово  Самостоятелен обект в сграда с ид. 48163.501.682.6.1; ЗП:  26,62 кв.м.; за поща (делба на бивша автоспирка)  964,70           
29  № 15/ 01.02.2013 15  Частна  гр. Николаево  ПИ 51648.501.223, с площ 11018 кв.м.; урбанизирана територия; ниско застрояване; стар номер 223, кв. 51 за паркинг за озеленяване  39323,20    продажба   Заповед № 192 / 17.09.2014 г.    
30  № 16 / 01.02.2013 16  Частна община Николаево, с. Елхово ПИ 48163.501.41 , с площ 1008 кв.м.; урбанизирана територия; за друг обществен обект, комплекс; ведно със сграда ПИ 48163.501.41.1 със застроена площ 205 кв.м., 1 етаж.  3923,20   продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед № 232 / 14.11.2014 г.      
31  № 17 / 14.02.2013 17  Частна гр. Николаево, ул. " Георги Бенковси" 4, вх В Апартамент № 29 2621   продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед № 226 / 18.09.2013 г.      
32  № 18 / 14.02.2013 18  Частна гр. Николаево, ул. " Георги Бенковси" 4, вх В  Апартамент № 30  3245,00   продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед № 183 / 15.08.2013 г.      
33  № 19 / 20.02.2013 19  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.73.437 ; Изоставена орна земя, с площ 11616 кв.м. категория V; стар номер 000437 1195.3          
34  № 20 / 20.02.2013 20  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя ПИ 48163.73.567; Изоставена орна земя, с площ 22882 кв.м.; категория V; стар номер 000567 2354.6   продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед № 233 / 26.09.2013 г.      
35  № 21 / 20.02.2013 21 Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя ПИ 48163.132.78; Изоставена орна земя , с площ 14,133 кв.м. ; категория V; стар номер 000078 1108           
36  № 22 / 20.02.2013 22 Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя   ПИ 48163.173.658; Изоставена орна земя, с площ 28,613 кв.м. кат. IV; стар номер 000658  3322,00          
37  № 23 / 20.02.2013 23 Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.174.600; Изоставена орна земя; с площ 34,448 кв.м.; кат. VI; стар номер 000600 2790.3          
38  № 24 / 20.02.2013 24 Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.176.645; Изоставена орна земя, с площ 10,441 кв.м.; кат. VI ; стар номер 000645 761.1          
39  № 25/ 20.02.2013 25  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.199.424; Изоставена орна земя; с площ 17,676 кв.м.; кат. V, стар номер 000424  1992,10          
40  № 26 / 20.02.2013 26  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.212.23; Изоставена орна земя; с площ 16,836 кв.м.; кат. III; стар номер 000023 1979.9          
41  № 27 / 20.02.2013 27  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.212.52; Изоставена орна земя, с площ 10,848; кат. III; стар номер 000052  1275.7          
42  №28 / 20.02.2013 28  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя   ПИ 48163.212.53 ; Изоставена орна земя; с площ 17,084 кв.м.; кат. III, стар номер 000053  2009,10          
43  № 29 / 20.02.2013 29  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.213.118; Изоставена орна земя. С площ 12,975 кв.м. ; кат. IV ; стар номер 000118  1506,40           
44  № 30 / 20.02.2013 30  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.213.135; Изоставена орна земя; с площ 10,765 кв.м.; кат. IV ; стар номер 000135 1249.8          
45  № 31 / 20.02.2013 31  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.213.172; Изоставена орна земя; с площ 41,501 кв.м.; кат. VI ; стар номер 000172 3025.4          
46  № 32 / 20.02.2013 32  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя   ПИ 48163.527.290 ; Изоставена орна земя; с площ 42,817 кв.м. ; кат. VIII; стар номер 001290 1423.7   продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед № 234 / 26.09.2013 г.      
47  № 33 / 20.02.2013 33  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя   ПИ 48163.527.709 ; Изоставена орна земя; с площ 23,491 кв.м. ; кат. X; стар номер 000709  200,80   продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед № 235 / 26.09.2013 г.      
48  № 34 / 20.02.2013 34  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.527.712; Изоставена орна земя; с площ 25,557 кв.м. ; кат. X; стар номер 000712 218.5   продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед № 236 / 26.09.2013 г.      
49  № 35 / 20.02.2013 35  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.527.904; Изоставена орна земя; с площ 18,835 кв.м. ; кат. VIII; стар номер 000904 626.3   продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед № 237 / 26.09.2013 г.      
50  № 36 / 20.02.2013 36  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.633.473; Изоставена орна земя; с площ 39,543 кв.м. ; кат. X; стар номер 001473  373,70   продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед № 238 / 26.09.2013 г.      
51  № 37 / 20.02.2013 37  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя   48163.633.701 ; Изоставена орна земя; с площ 64,076 кв.м. ; кат. X; стар номер 000701 605.5   продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед № 239 / 26.09.2013 г.      
52  №38 / 20.02.2013 38  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя   48163.998.359 ; Изоставена орна земя; с площ 20,444 кв.м. ; кат. VIII; стар номер  001359 822.9   продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед № 240 / 26.09.2013 г.      
53  № 39 / 15.04.2013 39  Частна гр. Николаево; земеделска земя ПИ 51648.1.1230; Нива; с площ 12,984 кв.м.; кат. IX; стар номер 000230 343.4          
54  № 40 / 15.04.2013 40  Частна гр. Николаево; земеделска земя ПИ 51648.26.169; Нива; с площ 20,638 кв.м.; кат. V; стар номер 000169  2325,90          
55  № 41 / 15.04.2013 41  Частна гр. Николаево; земеделска земя; местност " КЪРТАЛЪКА"  ПИ 51648.53.759 ; Нива; с площ 1,281 кв.м.; кат. V; стар номер 000759  156,90          
56  № 42 / 15.04.2013 42  Частна гр. Николаево; земеделска земя ПИ 51648.501.1714 ; Нива; с площ 18,604 кв.м.; кат. III; стар номер 000714 3145          
57  № 43 / 15.04.2013 43  Частна община Николаево с. Нова махала стопански двор; земеделска земя ПИ 51888.24.29; Нива ; с площ 14,018 кв.м. ; кат. III; стар номер 024029 2163.7   продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед № 194 / 17.09.2014 г.      
58  № 44 / 15.04.2013 44  Частна община Николаево с. Нова махала стопански двор; земеделска земя ПИ 51888.24.32; Нива ; с площ 9,212 кв.м. ; кат. III; стар номер 024032 1421.9    продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед № 195 / 17.09.2014 г.      
59  № 45 / 07.05.2013 45  Частна гр. Николаево; земеделска земя ПИ 51648.46.271 ;  Нива; с площ 26,827 кв.м.; кат. III; стар номер 001271 5323.8           
60  № 46 / 07.05.2013 46  Частна гр. Николаево; земеделска земя ПИ 51648.46.298; Нива; с площ 22,348кв.м.; кат. III; стар номер 000298  4106,60          
61  № 47 / 07.05.2013 47  Частна гр. Николаево; земеделска земя ПИ 51648.48.292; Разсадник, с площ 9,105 кв.м.; стар номер 001292 2450.2   продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед № 193 / 17.09.2014 г.      
62  № 48 / 07.05.2013 48  Частна Община Николаево,с. Нова махала; местност "ГОЛЯМ СОРГУН"; земеделска земя ПИ 51888.85.49; Нива; с площ 10,001 кв.м. кат. III; стар номер 085049  1176,10          
63  № 49 / 07.05.2013 49  Частна Община Николаево,с. Нова махала; местност "ГОЛЯМ СОРГУН"; земеделска земя ПИ 51888.85.50;  с площ 15,000 кв.м. кат. III; стар номер 085050 1764          
64  № 50 / 07.05.2013 50  Частна Община Николаево, с. Елхово; ул." Стара река"; урбанизирана територия ПИ 48163.501.926; дворно място, с площ 603 кв.м.; ниско застрояване УПИ 6-926 в кв. 30 1374.8          
65  № 51 / 07.05.2013 51  Частна Община Николаево, с. Елхово; ул." Свобода"; урбанизирана територия  ПИ 48163.501.681; с площ 120 кв.м. ; за друг обществен обект, комплекс; УПИ 1-465,466, кв. 4  273,60          
66  № 52 / 25.06.2013 52  Частна гр. Николаево; земеделска земя ПИ 51648.36.198; Нива; с площ 23,283 кв.м. ; кат. III; стар номер 001198 3764.9          
67  № 53 / 25.06.2013 53  Частна община Николаево, с. Едрево; земеделска земя ПИ 27070.50.346; Нива; с площ 5,631 кв.м.; кат. VI; стар номер 050346 410.5           
68  № 54 / 25.06.2013 54  Частна община Николаево, с. Едрево; местност "ШУМАТА" земеделска земя  ПИ  27070.50.352; Нива; с площ 1,800 кв.м.; кат. VI; стар номер 050352 131.2          
69  № 55 / 25.06.2013 55  Частна община Николаево, с. Едрево; местност "ШУМАТА" земеделска земя  ПИ  27070.50.353; Нива; с площ 11,357 кв.м.; кат. VI; стар номер 050353 827.9          
70  № 56 / 25.06.2013 56  Частна община Николаево, с. Едрево; местност "ШУМАТА" земеделска земя  ПИ  27070.50.356; Нива; с площ 11,629 кв.м.; кат. VI; стар номер 050356  847.8          
71  № 57 / 25.06.2013 57  Частна община Николаево, с. Едрево; местност "ШУМАТА" земеделска земя  ПИ  27070.51.356; Нива; с площ 19,161 кв.м.; кат. VI; стар номер 051356  1396,80          
72  № 58 / 25.06.2013 58  Частна община Николаево, с. Едрево; местност "ШУМАТА" земеделска земя  ПИ  27070.52.362; Нива; с площ 4,934 кв.м.; кат. VI; стар номер 052362  359,70          
73  № 59 / 25.06.2013 59 Частна община Николаево, с. Едрево; местност "ШУМАТА" земеделска земя  ПИ  27070.52.364; Нива; с площ 3,463 кв.м.; кат. VI; стар номер 052364 252.5           
74  № 60 / 25.06.2013 60  Частна община Николаево, с. Едрево; местност "ШУМАТА" земеделска земя ПИ  27070.52.365; Нива; с площ 9,629 кв.м.; кат. VI; стар номер 052365 702          
75  № 61 / 25.06.2013 61 Частна община Николаево, с. Едрево; местност "ШУМАТА" земеделска земя ПИ  27070.52.379; Нива; с площ 5,344 кв.м.; кат. VI; стар номер 052379 389.6          
76  № 62 / 25.06.2013 62 Частна община Николаево, с. Едрево; местност "ШУМАТА" земеделска земя ПИ  27070.52.385; Нива; с площ 11,440 кв.м.; кат. VI; стар номер 052385 834          
77  № 63 / 25.06.2013 63  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 49163.86.122; широколистна гора с площ 3,881кв.м. ; кат. IV; стар номер 000122 726.5   Продажба   Заповед 196/17.09.14г.  
78  № 64 / 19.08.2013 64  Частна община Николаево, с. Нова махала; земеделска земя ПИ 51888.48.110; Лозе с площ 1,258 кв.м.; кат. X; стар номер 000110 15.9           
79  № 65 / 19.08.2013 65  Частна Гр. Николаево; ул. " Георги Бенковски" 4 , ет. 1, вх, В, ап. 25  Самостоятелен обект в сграда ПИ 51648.501.528.1.8 със застроена площ 78,59 кв.м. + изба № 25 с площ 11,90 кв.м. + 3,11 % ид.ч. от общите части + 3,11% ид.ч. от правото на строеж, апартамент 25 5565.6   продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед 197/17.09.14г.  
80  № 66 / 19.08.2013 66  Частна Гр. Николаево; ул. " Георги Бенковски" 4 , ет. 1, вх, В, ап. 26  Самостоятелен обект в сграда ПИ 51648.501.528.1.9 със застроена площ 65,72 кв.м. + изба № 26 с площ 11,45 кв.м. + 2,66 % ид.ч. от общите части + 2,66% ид.ч. от правото на строеж, апартамент 26 4686.6          
81  № 67 / 19.08.2013 67  Частна Гр. Николаево; ул. " Георги Бенковски" 4 , ет. 1, вх, В, ап. 27  Самостоятелен обект в сграда ПИ 51648.501.528.1.10 със застроена площ 81,07 кв.м. + изба № 27 с площ 11,86 кв.м. + 2,98 % ид.ч. от общите части + 2,98% ид.ч. от правото на строеж, апартамент 27 7175.7          
82  № 68 / 19.08.2013 68  Частна Гр. Николаево; ул. " Георги Бенковски" 4 , ет. 1, вх, В, ап. 32 Самостоятелен обект в сграда ПИ 51648.501.528.1.27 със застроена площ 65,72 кв.м. + изба № 32 с площ 11,09 кв.м. + 2,82 % ид.ч. от общите части + 2,82% ид.ч. от правото на строеж, апартамент 32  6375          
83  № 69 / 19.08.2013 69  Частна Гр. Николаево; ул. " Георги Бенковски" 4 , ет. 1, вх, В, ап. 33 Самостоятелен обект в сграда ПИ 51648.501.528.1.28 със застроена площ 81,07 кв.м. + изба № 33 с площ 7,41 кв.м. + 3,10 % ид.ч. от общите части + 3,10 ид.ч. от правото на строеж, апартамент 33  7690.3          
84  № 70 / 19.08.2013 70  Частна Гр. Николаево; ул. " Георги Бенковски" 4 , ет. 1, вх, В, ап. 35 Самостоятелен обект в сграда ПИ 51648.501.528.1.36 със застроена площ 65,75 кв.м. + изба № 35 с площ 7,44 кв.м. +2,58 % ид.ч. от общите части + 2,58 ид.ч. от правото на строеж, апартамент 35  5953.8   Продажба чрез търг след решение на ОбС   Заповед 220/24.10.2014 г.  
85  № 71 / 19.08.2013 71  Частна Гр. Николаево; ул. " Георги Бенковски" 4 , ет. 1, вх, В, ап. 36 Самостоятелен обект в сграда ПИ 51648.501.528.1.36 със застроена площ 81,07 кв.м. + изба № 36 с площ 7,44 кв.м. +2,96 % ид.ч. от общите части + 2,96 ид.ч. от правото на строеж, апартамент 36   7298,70          
86  № 72 / 02.09.2013 72  Частна Община Николаево; с. Едрево; дворно място ПИ 27070.501.193 с площ 1,324 кв.м. ; урбанизирана територия; ниско застрояване УПИ 8-193, кв. 20 по плана от 2002 година 2510.3          
87  № 73 / 02.09.2013 73  Частна Община Николаево; с. Нова махала; земеделска земя; местност " ДО СЕЛО" ПИ 51888.26.14 ; Нива, с площ 3,083 кв.м. кат. III; стар номер 026014 475.9           
88  № 74 / 02.09.2013 74  Частна Община Николаево; с. Нова махала; земеделска земя; местност "СОЛУ ДЕРЕ"  ПИ 51888.37.1; Изоставена орна земя; площ 1,581 кв.м. ; кат. VI; стар номер 037001 115.3          
89  № 75 / 02.09.2013 75  Частна Община Николаево; с. Нова махала; земеделска земя; местност "ОСЕНА" ПИ 51888.39.12; Етерично-маслодайна култура с площ 1,465 кв.м. ; кат. VI; стар номер 039012  106,80           
90  № 76 / 02.09.2013 76  Частна Община Николаево; с. Нова махала; земеделска земя; местност "ОСЕНА" ПИ 51888.39.19; етерично-маслодайна култура с площ 3,865 кв.м. ; кат. VI; стар номер 039019 281.8          
91  № 77 / 02.09.2013 77  Частна Община Николаево; с. Нова махала; земеделска земя; местност "СИРИОЛУ" ПИ 51888.45.3; етерично-маслодайна култура с площ 8,521кв.м. ; кат. VI; стар номер 045003 1315.2           
92  № 78 / 02.09.2013 78  Частна Община Николаево; с. Нова махала; земеделска земя; местност "СИРИОЛУ" ПИ 51888.46.25; етерично-маслодайна култура с площ 12,583 кв.м. ; кат. VI; стар номер 046025 1942.2          
93  № 79 / 03.10.2013 79  Частна община Николаево, с. Едрево; земеделска земя; местност " ШУМАТА" ПИ 27070.52.381; Нива ; с площ 9,001; кат. VI; стар номер 052381  ?          
94  № 80 / 03.10.2013 80  Частна Гр. Николаево; ул. " Първи май" 15 ПИ 51648.501.103 с площ 983 кв.м. ведно с построена в имота сграда номер 51648.501.1031 - 55 кв.м. и сграда  номер 51648.501.103.2 - 192 кв.м. стар номер УПИ 12-103, кв. 6 11935.4          
95  № 81 / 03.10.2013 81  Частна гр. Николаево; за комплексно застрояване ПИ 51648.501.524 с площ 2,059 кв.м. стар номер УПИ 2, кв.12 12714.3          
96  № 82 / 03.10.2013 82  Частна гр. Николаево, имот за жилищно строителство ПИ 51648.501.975; с площ 400 кв.м. стар номер УПИ 24, кв. 25  2262          
97  № 83 / 03.10.2013 83  Частна гр. Николаево, имот за жилищно строителство ПИ 51648.501.1; с площ 741 кв.м. стар номер УПИ 23, кв. 58  2772.1          
98  № 84 / 03.10.2013 84  Частна гр. Николаево, имот за жилищно строителство ПИ 51648.501.2; с площ 780 кв.м. стар номер УПИ 17, кв. 58  2918          
99  № 85 / 03.10.2013 85  Частна гр. Николаево, имот за жилищно строителство ПИ 51648.501.3; с площ 732 кв.м. стар номер УПИ 16, кв. 58  2738.4          
100  № 86 / 03.10.2013 86  Частна гр. Николаево, имот за жилищно строителство ПИ 51648.501.4; с площ 668 кв.м. стар номер УПИ 15, кв. 58  2728.8          
101  № 87 / 03.10.2013 87  Частна гр. Николаево, имот за жилищно строителство ПИ 51648.501.5; с площ 699 кв.м. стар номер УПИ 14, кв. 58  2615          
102  № 88 / 03.10.2013 88  Частна гр. Николаево, имот за жилищно строителство ПИ 51648.501.6; с площ 699 кв.м. стар номер УПИ 13, кв. 58  2615          
103  № 89 / 03.10.2013 89  Частна гр. Николаево, имот за жилищно строителство ПИ 51648.501.7; с площ 693 кв.м. стар номер УПИ 12, кв. 58    2592,50          
104  № 90 / 03.10.2013 90  Частна гр. Николаево, имот за жилищно строителство ПИ 51648.501.8; с площ 764 кв.м. стар номер УПИ 11, кв. 58   3120.9          
105  № 91 / 03.10.2013 91  Частна гр. Николаево, имот за жилищно строителство ПИ 51648.501.10; с площ 714 кв.м. стар номер УПИ 10, кв. 58   2671.1          
106  № 92 / 06.11.2013 92  Частна Община Николаево; с. Елхово; ул. " Средна гора" 38 (интернат) ПИ 48163.501.531 с площ 3,532 кв.м. ведно с: сграда номер 48163.501.531.1 сграда на два етажа със застроена площ 64 кв.м. ; сграда номер 48163.501.531.2 сграда на 1 етаж със ЗП 39 кв.м. ; сграда номер 48163.501.531.3 сграда на 1 етаж със ЗП 39 кв.м. стар номер УПИ 4-531 в кв. 40 7492.9          
107  № 93 / 14.05.2014 93  Частна Община Николаево с. Нова махала местност " ПОД СЕЛО"; земеделска земя  ПИ 51888.58.9 площ 1,500 кв.м. ; нива, кат III, стар номер 058009  231,50          
108  № 94 / 14.05.2014 94  Частна Община Николаево с. Нова махала местност " ПОД СЕЛО"; земеделска земя  ПИ 51888.58.10 площ 4,398 кв.м. ; нива, кат III, стар номер 058010   808,10          
109  № 95 / 14.05.2014 95  Частна Община Николаево с. Нова махала местност " ПОД СЕЛО"; земеделска земя ПИ 51888.58.10 площ 0,592 кв.м. ; нива, кат III, стар номер 058013 91.4          
110  № 96 / 14.05.2014 96  Частна Община Николаево с. Нова махала местност " МЕЖДУ СЕЛАТА"; земеделска земя ПИ 51888.22.78 площ 1,007 кв.м. ; нива, кат III, стар номер 022078 185   Продажба   Заповед 267/16.12.2014 г.  
111  № 97 / 14.05.2014 97  Частна Община Николаево с. Нова махала местност " МЕЖДУ СЕЛАТА"; земеделска земяІ ПИ 51888.22.515 площ0,818 кв.м. ; нива, кат III, стар номер 022515  150,30   Продажба   Заповед 268/16.12.2014 г.  
112  № 98 / 14.05.2014 98  Частна гр. Николаево; земеделска земя  ПИ 51648.36.198 площн23,283 кв.м. , маслодайна култура ; кат III; стар номер 001198 6915.1          
113  № 99 / 20.05.2014 99  Частна община Николаево, с. Елхово ; дворно място ПИ 48163.501.726 площ 1,429 кв.м. стар номер 726, кв. 52  2709,40          
114  № 100 / 23.05.2014 100  Частна община Николаево, с. Нова махала ; местност " КРИВА КРУША", земеделска земя ПИ 51888.79.30 площ 8,313 кв.м. , Нива, кат. V , стар номер 079030 855.4          
115  № 101 / 23.05.2014 101  Частна община Николаево, с. Нова махала ; местност " ЮЧДЕРЛИК", земеделска земя ПИ 51888.48.724 площ 3,620 кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. X, стар номер 000724 29.3   продажба   заповед 238/26.11.2014 г.  
116  № 102 / 23.05.2014 102  Частна община Николаево, с. Нова махала ; местност " ЮЧДЕРЛИК", земеделска земя ПИ 51888.48.726 площ 3,972 кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. X ; стар номер 000726  32,20   продажба   заповед 238/26.11.2014 г.  
117  № 103 / 23.05.2014 103  Частна община Николаево, с. Нова махала ; местност " ЮЧДЕРЛИК", земеделска земя  ПИ 51888.48.728, площ 0,732кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. X ; стар номер 000728  5,90   продажба   заповед 240/26.11.2014 г.  
118  № 104 / 23.05.2014 104  Частна община Николаево, с. Нова махала ; местност " ЮЧДЕРЛИК", земеделска земя ПИ 51888.48.730, площ 3,240кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. X ; стар номер 000730  26,20   продажба   заповед 241/26.11.2014 г.  
119  № 105 / 23.05.2014 105  Частна община Николаево, с. Нова махала ; местност " ЮЧДЕРЛИК", земеделска земя ПИ 51888.48.732, площ 1,995кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. X ; стар номер 000732  16,20   продажба   заповед 242/26.11.2014 г  
120  № 106 / 23.05.2014 106  Частна община Николаево, с. Нова махала ; местност " ЮЧДЕРЛИК", земеделска земя ПИ 51888.48.734, площ 4,829 кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. X ; стар номер 000734 39.1   продажба   заповед 243/26.11.2014 г  
121  № 107 / 23.05.2014 107  Частна община Николаево, с. Нова махала ; местност " ЮЧДЕРЛИК", земеделска земя ПИ 51888.48.735, площ 2,003 кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. X ; стар номер 000735 16.2   продажба   заповед 244/26.11.2014 г  
122  № 108 / 23.05.2014 108  Частна община Николаево, с. Нова махала ; местност " ЮЧДЕРЛИК", земеделска земя ПИ 51888.48.736, площ 1,016 кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. X ; стар номер 000736  4,60   продажба   заповед 245/26.11.2014 г  
123  № 109 / 23.05.2014 109  Частна община Николаево, с. Нова махала ; местност " ЮЧДЕРЛИК", земеделска земя ПИ 51888.48.743, площ 1,366 кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. X ; стар номер 000743 11.1   продажба   заповед 246/26.11.2014 г  
124  № 110 / 23.05.2014 110  Частна община Николаево, с. Нова махала ; местност " ЮЧДЕРЛИК", земеделска земя ПИ 51888.48.758, площ 2,731 кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. X ; стар номер 000758 22.1   продажба   заповед 247/26.11.2014 г  
125  № 111 / 23.05.2014 111  Частна община Николаево, с. Нова махала ; местност " ЮЧДЕРЛИК", земеделска земя ПИ 51888.48.761, площ 1,353 кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. X ; стар номер 000761 9.7   продажба   заповед 248/26.11.2014 г  
126  № 112 / 23.05.2014 112  Частна община Николаево, с. Нова махала ; местност " СИРЕОЛУ", земеделска земя ПИ 51888.49.11 площ 4,238 кв.м. ; етерично -маслодайна култура; кат. VI ; стар номер 049011 654.1          
127  № 113 / 23.05.2014 113  Частна община Николаево, с. Нова махала ; местност " СИРЕОЛУ", земеделска земя ПИ 51888.49.22 площ 13,163 кв.м. ; етерично -маслодайна култура; кат. VI ; стар номер 049022 2031.7          
128  № 114 / 23.05.2014 114  Частна община Николаево , с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.332.506 площ 1,936 кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. X, стар номер 001506 18.3          
129  № 115 / 23.05.2014 115  Частна община Николаево , с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.332.507 площ 6,536 кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. X, стар номер 001507 61.8          
130  № 116 / 23.05.2014 116  Частна община Николаево , с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.332.532 площ 5,801 кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. V, стар номер 001532 596.9          
131  № 117 / 23.05.2014 117  Частна община Николаево , с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.198.565  площ 1,913 кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. VIII, стар номер 001565 70.3          
132  № 118 / 26.05.2014 118  Частна гр. Николаево, Урбанизирана територия ПИ 51648.501.223 площ 10,724 кв.м. стар номер 223, кв. 51 40118.5   Продажба   Заповед  205/26.09.2014 г.  
133  № 119 / 30.07.2014 119  Частна община Николаево , с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.70.4 площ 0,993 кв.м. ; Лозе. Кат VI, стар номер 70004  153.3          
134  № 120 / 30.07.2014 120  Частна община Николаево , с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.70.7 площ 0,604 кв.м. , Лозе; кат. VI; стар номер 70007 93.2          
135  № 121 / 30.07.2014 121  Частна община Николаево , с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.70.8 площ 1,087 кв.м. , Лозе; кат. VI; стар номер 70008 167.8          
   № 122 / 30.07.2014 122 Частна община Николаево , с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.70.9 площ 1,223 кв.м. , Лозе; кат. VI; стар номер 70009 188.8          
136  № 123/ 30.07.2014 123  Частна община Николаево , с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.70.14 площ 1,049 кв.м. , Лозе; кат. VI; стар номер 70014 161.9          
137  № 124 / 30.07.2014 124  Частна община Николаево , с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.70.16 площ 0,948 кв.м. , Лозе; кат. VI; стар номер 70016 146.3   Продажба   Заповед 35/07.03.2016г.  
138  № 125 / 30.07.2014 125  Частна община Николаево , с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.70.17 площ 6,604 кв.м. , Лозе; кат. VI; стар номер 70017 1019.3   Продажба   Заповед 34/07.03.2016г.  
139  № 126 / 30.07.2014 126  Частна община Николаево , с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.70.19 площ 3,569 кв.м. , Лозе; кат. VI; стар номер 70019 550.9   Продажба   Заповед 36/07.03.2016г.  
140  № 127 / 30.07.2014 127  Частна община Николаево , с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.70.20 площ 3,391 кв.м. , Лозе; кат. VI; стар номер 70020 523.4   Продажба   Заповед 37/07.03.2016г.  
141  № 128 / 30.07.2014 128  Частна община Николаево , с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.70.22  площ 0,595 кв.м. , Лозе; кат. VI; стар номер 70022 91.8   Продажба   Заповед 38/07.03.2016г.  
142  № 129 / 15.09.2014 129  Частна община Николаево , с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.633.517  площ 1,027 кв.м. , Изоставена орна земя; кат. VIII; стар номер 000517 37.7   Продажба   Заповед 200/22.12.2015г.  
143  № 130 / 15.09.2014 130  Частна община Николаево , с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.633.408  площ 0,439 кв.м. , Изоставена орна земя; кат. VIII; стар номер 000408  16,10   Продажба   Заповед 199/22.12.2015г.  
144  № 131 / 15.09.2014 131  Частна община Николаево , с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.633.520  площ 0,643 кв.м. , Изоставена орна земя; кат. VIII; стар номер 000520  23,60   Продажба   Заповед 201/22.12.2015г.  
145  № 132/ 15.09.2014 132  Частна община Николаево , с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.633.524  площ 9,178 кв.м. , Изоставена орна земя; кат. VIII; стар номер 000524 1034.4   Продажба   Заповед 202/22.12.2015г.  
146  № 133 / 08.10.2014 133  Частна Гр. Николаево; Урбанизирана територия; за друг обществен комплекс ПИ 51648.501.554 210/660 ид. Ч. от имота; целия с площ 0,660 кв.м. ; парцел  LIX; стар номер 554, кв. 12 1296.8          
147  № 134 / 04.11.2014 134  Частна община Николаево, с. Нова махала; земеделска земя ПИ 51888.22.690 площ 0,635 кв.м. ; Нива; кат. III ; стар номер 022690 98          
148  № 135 / 04.11.2014 135  Частна община Николаево, с. Нова махала; земеделска земя ПИ 51888.22.691 площ 0,794 кв.м. ; Нива; кат. III ; стар номер 022691 122.6          
149  № 136 / 04.11.2014 136  Частна община Николаево, с. Нова махала; земеделска земя ПИ 51888.22.692 площ 1,784 кв.м. ; Нива; кат. III; стар номер 022692 327.8          
150  № 137 / 24.04.2015 137  Частна община Николаево, с. Нова махала; земеделска земя ПИ 51888.72.1 площ 15,423 кв.м. ; Нива; кат. V; стар номер 072001  1587,00          
151  № 138 / 24.04.2015 138  Частна община Николаево, с. Нова махала; земеделска земя ПИ 51888.73.10 площ 3,205 кв.м. ; Нива; кат. V ; стар номер 073010 329.8          
152  № 139/ 24.04.2015 139  Частна община Николаево, с. Нова махала; земеделска земя ПИ 51888.74.16 площ 3,350кв.м. ; Нива; кат. V; стар номер 074016 344.7          
153  № 140 / 24.04.2015 140  Частна община Николаево, с. Нова махала; земеделска земя ПИ 51888.74.25  площ 0,685 кв.м. ; Нива; кат. V; стар номер 074025 70.5          
154  № 141 / 24.04.2015 141  Частна община Николаево, с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.75.532 площ 0,556 кв.м. , Нива; кат. V; стар номер 000532 57.2          
155  № 142 / 15.10.2084 142  Частна община Николаево, с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.75.537 площ 0,561кв.м. , Нива; кат. V ; стар номер 000537 63.2          
156  № 143/ 24.04.2015 143  Частна община Николаево, с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.75.538 площ 2,332 кв.м. , Нива; кат. V ; стар номер 000538 262.8          
157  № 144 / 24.04.2015 144  Частна община Николаево, с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.75.540 площ 0,656 кв.м. , Нива; кат. V ; стар номер 000540 73.9          
158  № 145 / 24.04.2015 45  Частна община Николаево, с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.75.542 площ 0,784 кв.м. , Изоставена орна земя; кат. V ; стар номер 000542 80.7          
159  № 146/ 24.04.2015 46  Частна община Николаево, с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.75.554 площ 0,300 кв.м. , Нива; кат. V ; стар номер 000554 30.9          
160  № 147 / 24.04.2015 147  Частна община Николаево, с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.75.556 площ 0,397кв.м. , Нива; кат. V ; стар номер 000556 40.9          
161  № 148 / 24.04.2015 148  Частна община Николаево, с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.230.418 площ 5,449 кв.м. , Нива; кат. V ; стар номер 000418 667.5          
162  № 149 / 21.07.2015 149  Частна община Николаево, с. Елхово; Урбанизирана територия ПИ 48163.501.959  площ 0,740 кв.м. , за друг вид застрояване ; стар номер няма 1545.1          
163  № 150 / 21.07.2015 150  Частна община Николаево, с. Елхово; Урбанизирана територия ПИ 48163.501.1141  площ 0,516 кв.м. , за друг вид застрояване ; стар номер 51888.501.677 1176.5          
164  № 151 / 21.07.2015 151  Частна община Николаево, с. Елхово; Урбанизирана територия ПИ 48163.501.1142  площ 0,585 кв.м. , за друг вид застрояване ; стар номер 51888.501.977 1333.8          
165  № 152 / 21.07.2015 152  Частна община Николаево, с. Елхово; Гори и храсти в земеделска земя ПИ 48163.230.419 площ 0,697 кв.м. кат. V; стар номер 000419 131.7          
166  № 153 / 21.07.2015 153  Частна община Николаево, с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.230.422 площ 1,089 кв.м. ; Нива ; кат V; стар номер 000422  133.4          
167  № 154/ 21.07.2015 154  Частна община Николаево, с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.75.541 площ 0,474 кв.м. ; Нива; кат. V; стар номер 000541 48.8          
168  № 155 / 21.07.2015 155  Частна община Николаево, с. Елхово; земеделска земя ПИ 48163.75.557 площ 0,202 кв.м. ; Нива; кат. V; стар номер 000557 22.8          
169  № 156/ 21.07.2015 156  Частна гр. Николаево; Урбанизирана територия ПИ 51648.501.2328 площ 2,925 кв.м. За друг обществен комплекс; стар номер 51648.501.550    19012.5          
170  № 157 / 21.07.2015 157  Частна гр. Николаево; Урбанизирана територия ПИ 51648.501.2329 площ 0,494 кв.м. За жилищно застрояване; стар номер УПИ LXV, кв. 12   2857.8          
171  № 158 / 21.07.2015 158  Частна гр. Николаево; Урбанизирана територия ПИ 51648.501.2330 площ 0,433 кв.м. За жилищно застрояване; стар номер УПИ LXIV, кв. 12   2504.9          
172  № 159 / 21.07.2015 159  Частна гр. Николаево; Урбанизирана територия ПИ 51648.501.2331 площ 0,425 кв.м. За жилищно застрояване; стар номер УПИ LXIV, кв. 12   2624.4          
173  № 160 / 18.08.2015 160  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.230.136 площ 1,870 кв.м. Нива; кат V; стар номер 000136 192.4          
174  № 161 / 18.08.2015 161  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.230.141 площ 0,645 кв.м. ,Нива; кат. V ; стар номер 000141 66.4          
175  № 162 / 18.08.2015 162  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.230.144 площ 7,913 кв.м. Нива ; кат. V; стар номер 000144 814.2          
176  № 163 / 18.08.2015 163  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.230.146 площ 0,709кв.м. Изоставена орна земя ; кат. V; стар номер 000146 73           
177  № 164 / 18.08.2015 164  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.230.147 площ 0,960 кв.м. Нива ; кат. V; стар номер 000147 98.8          
178  № 165 / 18.08.2015 165  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.230.149 площ 3,323 кв.м. Нива ; кат. V; стар номер 000149 341.9          
179  № 166 / 01.10.2015 166  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.75.632 площ 0,193 кв.м. ,Нива ,кат.V ; стар номер 000632 21.8          
180  № 167 / 29.09.2015 167  Частна гр. Николаево; Урбанизирана територия ПИ 51648.501.1858 площ 0,603 кв.м. ; за жилищно застрояване ; стар номер  УПИ ХХХХV, кв. 55 2463.3          
181  № 168 / 01.02.2016 168  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.30.13 площ 1,901 кв.м. , Нива , Кат IX; стар номер 030013 39.4          
182  № 169 / 01.02.2016 169  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.30.148 площ 35,795 кв.м. , Изоставена орна земя , Кат IX; стар номер 51888.30.146 658.6          
183  № 170 / 01.02.2016 170  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.31.6 площ 1,336 кв.м. , Ливада , Кат V; стар номер 031006 79.4          
184  № 171 / 01.02.2016 171  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.32.1 площ 0,699кв.м. , Етерично-маслодайна култура , Кат V; стар номер 032001 113.2          
185  № 172 / 01.02.2016 172  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.34.1 площ 1,111кв.м. , Етерично-маслодайна култура , Кат VI; стар номер 034001 147          
186  № 173 / 01.02.2016 173  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.34.5 площ 0,690 кв.м. , Етерично-маслодайна култура , Кат VI; стар номер 034005 91.3          
187  № 174 / 01.02.2016 174  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.38.10 площ 0,193кв.м. , Етерично-маслодайна култура , Кат VI; стар номер 038010 25.5          
188  № 175 / 01.02.2016 175  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.41.26 площ 0,500 кв.м. , Етерично-маслодайна култура , Кат VI; стар номер 041026 66.2          
189  № 176 / 01.02.2016 176  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.41.28  площ 0,400 кв.м. , Етерично-маслодайна култура , Кат VI; стар номер 041028 52.9          
190  № 177 / 01.02.2016 177  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.43.13 площ 0,799 кв.м. , Етерично-маслодайна култура , Кат VI; стар номер 043013 105.7          
191  № 188 / 01.02.2016 178  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.48.751 площ 1,723 кв.м. , Лозе , Кат X; стар номер 000751 21.7          
192  № 179 / 01.02.2016 179  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.48.752 площ 1,727 кв.м. , Лозе, Кат X; стар номер 000752 21.8          
193  № 180 / 01.02.2016 180  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.48.760 площ 5,009 кв.м. , Лозе, Кат X; стар номер 000760 63.1          
194  № 181 / 01.02.2016 181  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.50.29  площ 0,338 кв.м. , Нива, Кат III; стар номер 050029 52.2          
195  № 182 / 01.02.2016 182  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.56.24  площ 2,698кв.м. , Нива, Кат III; стар номер 056024 356.9          
196  № 183 / 01.02.2016 183  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.58.13  площ 0,592кв.м. , Нива, Кат III; стар номер 058013 91.4          
197  № 184 / 01.02.2016 184  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.59.2  площ 1,197 кв.м. , Изоставена орна земя, Кат V; стар номер 059002 123.2          
198  № 185 / 15.10.2127 185  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.62.13  площ 2,899 кв.м. , Нива, Кат III; стар номер 062013 447.5          
199  № 186 / 01.02.2016 186  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.70.6  площ 6,608 кв.м. , Нива, Кат III; стар номер 070006 1117.1          
200  № 187 / 01.02.2016 187  Частна община Николаево, с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.600.865  площ0,463 кв.м. , Нива, Кат III; стар номер 000865 85.1          
201  № 188 / 05.02.2016 188  Частна  гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.11.18  площ 1,481кв.м. , Нива, Кат III; стар номер 011018 250.4          
202  № 189 / 05.02.2016 189  Частна  гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.13.202  площ 2,699 кв.м. , Нива, Кат III; стар номер 001202 456.3          
203  № 190 / 05.02.2016 190  Частна  гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.47.44  площ 0,498кв.м. , Нива, Кат V; стар номер 001044 103.1          
204  № 191 / 05.02.2016 191  Частна  гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.47.23  площ 0,730кв.м. , Нива, Кат V; стар номер 001023 82.3          
205  № 192 / 05.02.2016 192  Частна гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.47.19  площ 0,411 кв.м. , Нива, Кат V; стар номер 001019 46.3          
206  № 193 / 05.02.2016 193  Частна гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.47.15  площ 0,260 кв.м. , Нива, Кат V; стар номер 001015 29.3          
207  № 194/ 05.02.2016 194  Частна гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.47.45  площ 1,478 кв.м. , Лозе, Кат V; стар номер 001045 305.9          
208  № 195 / 05.02.2016 195  Частна гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.47.740  площ 2,280 кв.м. , Гори и храсти в земеделска земя, Кат V; стар номер 000740 472          
209  № 196 / 05.02.2016 196  Частна гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.47.900  площ 0,227 кв.м. , Нива, Кат V; стар номер 000900 25.6          
210  № 197 / 05.02.2016 197  Частна гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.53.750  площ 0,290 кв.м. , Нива, Кат V; стар номер 000750 32.7          
211  № 198 / 05.02.2016 198  Частна гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.53.852  площ 0,542 кв.м. , Нива, Кат V; стар номер 000852 71.7          
212  № 199 / 05.02.2016 199  Частна гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.53.869  площ 0,931 кв.м. , Нива, Кат V; стар номер 000869 104.9          
213  №200 / 05.02.2016 200  Частна гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.53.870  площ 0,869 кв.м. , Нива, Кат V; стар номер 000870 97.9          
214  № 201 / 05.02.2016 201  Частна гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.53.874  площ 0,502 кв.м. , Нива, Кат V; стар номер 000874 56.6          
215  № 202 / 05.02.2016 202  Частна гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.53.881  площ 1,775 кв.м. , Пасище, Кат V; стар номер 000881 79.6          
216  № 203 / 05.02.2016 203  Частна гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.53.860  площ 0,909 кв.м. , Нива, Кат V; стар номер 000860 111.4          
217  № 204 / 05.02.2016 204  Частна гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.53.866  площ 0,858кв.м. , Нива, Кат V; стар номер 000866 117.4          
218  № 205 / 05.02.2016 205  Частна гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.47.822  площ 0,604 кв.м. , Нива, Кат V; стар номер 001022 68.1          
219  № 206 / 08.02.2016 206  Частна гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.12.7  площ 0,214 кв.м. , Изоставена орна земя, Кат III; стар номер 012007 36.2          
220  № 207 / 08.02.2016 207  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.22.222 площ 1,998 кв.м. , Нива, Кат VI; стар номер 000222 145.7          
221  № 208 / 08.02.2016 208  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.53.237  площ 1,460 кв.м. , Изоставена орна земя, Кат VI ; стар номер 000237 118.3          
222  № 209 / 08.02.2016 209  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.87.150  площ 0,557 кв.м. , Изоставена орна земя, Кат V; стар номер 000150 43.7          
223  № 210 / 08.02.2016 210  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.90.375  площ 6,821 кв.м. , Изоставена орна земя, Кат V; стар номер 000375 701.9          
224  № 211 / 08.02.2016 211  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.91.142  площ 0,472 кв.м. , Изоставена орна земя, Кат V; стар номер 000142 48.6          
225  № 212 / 08.02.2016 212  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.98.31  площ 0,866 кв.м. , Изоставена орна земя, Кат V; стар номер 000021 67.9          
226  № 213 / 08.02.2016 213  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.99.33  площ 1,890 кв.м. , Изоставена орна земя, Кат IV; стар номер 000033 195          
227  № 214 / 08.02.2016 214  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.97.62  площ 3,141 кв.м. , Изоставена орна земя, Кат V; стар номер 000036 246.3          
228  № 215 / 08.02.2016 215  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.99.43  площ 1,608 кв.м. , Изоставена орна земя, Кат IV; стар номер 000043 165.9          
229  № 216 / 08.02.2016 216  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.100.115  площ 0,420 кв.м. , Изоставена орна земя, Кат V; стар номер 000115 41.2          
230  № 217 / 08.02.2016 217  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.100.116  площ 0,142 кв.м. , Изоставена орна земя, Кат V; стар номер 000116 11.1          
231  № 218 / 08.02.2016 218  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.120.27  площ 0,796 кв.м. , Нива, Кат V; стар номер 120027 81.9          
232  № 219 / 08.02.2016 219  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.125.35  площ 0,509 кв.м. , Изоставена орна земя, Кат IV; стар номер 125035 59.1          
233  № 220 / 08.02.2016 220  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ48163.132.88  площ 13,011 кв.м. , Изоставена орна земя, Кат V; стар номер 000088 892.6          
234  № 221 / 08.02.2016 221 частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.143.198  площ 0,867 кв.м. , Изоставена орна земя, Кат VI; стар номер 000198 70.2           
235  № 222 / 08.02.2016 222  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.144.184  площ 17,397 кв.м. , Изоставена орна земя, Кат VI; стар номер 000184 1409.2          
236  № 223/ 08.02.2016 223 частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.144.199  площ 0,432кв.м. , Изоставена орна земя, Кат VI; стар номер 000199 35          
237  № 224 / 08.02.2016 224 частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.147.38  площ 0,651 кв.м. , Нива, Кат VI; стар номер 147038 47.5          
238  № 225 / 08.02.2016 225 частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.158.382  площ 0,727 кв.м. , Изоставена орна земя, Кат V; стар номер 001382 64.1          
239  № 226 / 08.02.2016 226 частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.160.28  площ 0,832кв.м. , Изоставена орна земя, Кат V; стар номер 160028 57.1          
240  № 227 / 08.02.2016 227 частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.165.368  площ 13,311кв.м. , Изоставена орна земя, Кат VI; стар номер 001368 970.4          
241  № 228 / 08.02.2016 228 частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.188.303  площ 1,820кв.м. , Изоставена орна земя, Кат VI; стар номер  000303 154.8          
242  № 229 / 08.02.2016 229 частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.194.1  площ 0,411кв.м. , Етерично-маслодайна култура, Кат VI; стар номер 194001 63.4          
243  № 230 / 08.02.2016 230 частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.97.5  площ 2,702 кв.м. , Нива, Кат V; стар номер 097005 211.8          
244  № 231 / 16.03.2016 231 частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.86.553  площ 8,416 кв.м. , Изоставена орна земя, Кат V; стар номер 000553 659.8          
245  № 232 / 05.04.2016 232 частна община Николаево, гр. Николаево, Урбанизирана територия  ПИ 51888.501.1049  площ 0,410 кв.м.    За друг обществен обект ; стар номер 623 2281.3          
246  № 233 / 25.04.2016 233  Частна община Николаево, с. Едрево, земеделска земя ПИ 27070.502.72; площ 0,392 кв.м.; кат. VI; стар номер 000072 60.5          
247  № 234 / 25.04.2016 234  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.213.120  площ 3,445 кв.м. , Широколистна гора, Кат IV ; стар номер 000120 644.9          
248  № 235 / 25.04.2016 235  Частна община Николаево, с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.213.100  площ 67,890 кв.м. , Широколистна гора, Кат IV ; стар номер 000100 12709          
249  №236 / 06.07.2016 236 частна гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.27.5  площ 4,005 кв.м. , Нива, Кат IX; стар номер 027005 105.9          
250  № 237 / 14.09.2016 237 частна гр. Николаево, Урбанизирана територия ПИ 51648.501.2335  площ 0,448 кв.м. УПИ XII кв. 25 за жилищно застрояване ; стар номер УПИ XII кв. 25 1676          
251  № 238 / 16.09.2016 238 частна гр. Николаево, Урбанизирана територия ПИ 235/803 кв.м. с Идентификатор 51648.501.2346 УПИ VI, кв. 58; за жилищно застрояване с площ 0,803 кв.м. 879.1     Продажба Заповед 106/10.05.2017г.  
252  № 239 / 12.10.2016 239 частна гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.1.1231  площ 2,840 кв.м. Етерично маслодайна култура, Кат. IХ; стар номер 000574 110.8          
253  № 240 / 12.10.2016 240 частна гр. Николаево, земеделска земя ПИ 51648.51.341  площ 0,416 кв.м. , Гори и храсти в земеделска земя, Кат. VI; стар номер 000341 70.3          
254  № 241 / 12.10.2016 241 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.566 площ 0,533,       кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 000566 49.6          
255  № 242 / 12.10.2016 242 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.514 площ 0,684,       кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 000514 63.7          
256  № 243 / 12.10.2016 243 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.311 площ 0,857,       кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 000311 79.8          
257  № 244 / 12.10.2016 244 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " ГРИГОРИЦА" ПИ 51648.1.1229 площ 11,888,       кат. 9, изоставена орна земя,              стар номер 000229 314.4          
258  № 245 / 12.10.2016 245 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.184 площ 0,390,       кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 000184 36.3          
259  № 246 / 12.10.2016 246 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.576 площ 0,260,       кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 000576 24.2           
260  № 247 / 12.10.2016 247 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.453 площ 0,301,       кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 000453 30.5          
261  № 248 / 12.10.2016 248 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.425 площ 0,615,       кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 000425 57.3          
262  № 249 / 12.10.2016 249 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.580 площ 0,399,       кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 000580 37.2          
263  № 250 / 12.10.2016 250 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.491 площ 0,685,       кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 000491 63.8          
264  № 251 / 12.10.2016 251 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.497 площ 0,296,       кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 000497 30          
265  № 252 / 12.10.2016 252 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.355 площ 0,435,       кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 000355 40.5          
266  № 253 / 12.10.2016 253 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.572 площ 2,450,       кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 000572 228.2          
267  № 254 / 12.10.2016 254 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.210 площ 1,924,       кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 000210 179.2          
268  № 255 / 12.10.2016 255 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.579 площ 1,582,       кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 000579 147.4          
269  № 256 / 12.10.2016 256 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.408 площ 0,646,       кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 000408 60.2          
270 № 257 / 12.10.2016 257 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.468 площ 2,174,       кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 000468 202.5          
271 № 258 / 12.10.2016 258 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.564 площ 0,642,       кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 000564 59.8          
272 № 259 / 12.10.2016 259 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.50.235 площ 0,336,       кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 000235 31.3          
273 № 260 / 12.10.2016 260 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.50.537 площ 0,604,       кат. 6, лозе,                                 стар номер 000537 102.1          
274 № 261 / 12.10.2016 261 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЪРТАЛЪКА" ПИ 51648.53.909 площ 0,766,       кат. 5, НИВА,                                стар номер 000909 86.3           
275 № 262 / 16.09.2016 262 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.1.79 площ 0,764,          кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 001079 61.9          
276 № 263 / 12.10.2016 263 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.1.224 площ 0,567,          кат. 9, НИВА,                               стар номер 000224 15          
277 № 264 / 12.10.2016 264 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.1.242 площ 1,639,          кат. 9, изоставена орна земя,              стар номер 001242 37.7          
278 № 265 / 12.10.2016 265 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.1.244 площ 2,768,          кат. 6, изоставена орна земя,              стар номер 001244 257.8          
279 № 266 / 12.10.2016 266 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.4.194 площ 8,911,          кат. 6, НИВА,                               стар номер 001194 830.1          
280 № 267 / 12.10.2016 267 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.4.195 площ 3,590,          кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ,                               стар номер 001195 334.4          
281 № 268 / 12.10.2016 268 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " АРАТА" ПИ 51648.16.36 площ 1,049,          кат. 3, НИВА,                               стар номер 016036 177.3           
282 № 269 / 12.10.2016 269 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.26.180 площ 3,201,          кат. 5, НИВА,                               стар номер 000180 360.8          
283 № 270 / 12.10.2016 270 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.26.162 площ 1,497,          кат. 5, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ,                               стар номер 000162 168.7          
284 № 271 / 12.10.2016 271 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.26.174 площ 2,687,          кат. 5, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ,                               стар номер 000174 237          
285 № 272 / 12.10.2016 272 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.27.218 площ 1,850,          кат. 5, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ,                               стар номер 000218 226.6          
286 № 273 / 12.10.2016 273 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.28.286 площ 0,631,          кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ,                               стар номер 001286 58.8          
287 № 274 / 12.10.2016 274 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.36.311 площ 4,645,          кат. 3, ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ,                                           стар номер 001311 785.2           
288 № 275 / 12.10.2016 275 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.37.99 площ 6,041,          кат. 5, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ,                               стар номер 001099 680.8          
289 № 276 / 12.10.2016 276 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.45.92 площ 0,923,          кат. 3, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ,                               стар номер 001092 156          
290 № 277 / 12.10.2016 277 частна гр. Николаево, земеделска земя, ПИ 51648.45.104 площ 2,745,          кат. 3, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ,                               стар номер 001104 464           
291 № 278 / 12.10.2016 278 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.46.120 площ 0,451,          кат. 3, НИВА,                               стар номер 001120 82.9          
292 № 279 / 12.10.2016 279 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.46.93 площ 0,142,          кат. 3, НИВА,                               стар номер 001092 26.1          
293 № 280 / 12.10.2016 280 частна гр. Николаево, земеделска земя, ПИ 51648.46.119 площ 0,567,          кат. 3, НИВА,                               стар номер 001119 104.2           
294 № 281 / 12.10.2016 281 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.46.204 площ 2,198,          кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ,                               стар номер 001204 222.5          
295 № 282 / 12.10.2016 282 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.46.121 площ 0,132,          кат. 3, НИВА,                               стар номер 001121 24.3          
296 № 283 / 12.10.2016 283 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЪРТАЛЪКА" ПИ 51648.47.40 площ 0,348,          кат. 5, НИВА,                               стар номер 001014 39.2           
297 № 284 / 12.10.2016 284 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " НАД СЕЛО" ПИ 51648.48.655  площ 0,641,          кат. 6, НИВА,                               стар номер 000655 59.7          
298 № 285 / 12.10.2016 285 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " НАД СЕЛО" ПИ 51648.48.668  площ 0,674,          кат. 6, НИВА,                               стар номер 000668 68.2          
299 № 286 / 12.10.2016 286 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.48.55  площ 7,118,          кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ,                               стар номер 001055 720.7           
300 № 287 / 12.10.2016 287 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.48.275  площ 1,925,          кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ,                               стар номер 000275 194.9          
301 № 288 / 12.10.2016 288 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.49.250  площ 0,232,          кат. 6, НИВА,                               стар номер 000250 21.6          
302 № 289 / 12.10.2016 289 частна гр. Николаево, земеделска земя, ПИ 51648.49.712  площ 19,231,          кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ,                               стар номер 000712 1947.1          
303 № 290 / 21.10.2016 290 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЪРТАЛЪКА" ПИ 51648.47.13  площ 0,398,          кат. 5, НИВА,                               стар номер 001013 44.9          
304 № 291 / 21.10.2016 291 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.26.175  площ 2,917,          кат. 5, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ,                               стар номер 000175 285.9          
305 № 292 / 21.10.2016 292 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.50.603  площ 0,384,          кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ,                               стар номер 000603 35.8          
306 № 293/ 21.10.2016 293 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност " МАХМУДОВЕЦ" ПИ 51648.26.52  площ 1,639,          кат. 5,ДРУГ ВИД НИВА,                               стар номер 026052 184.7          
307 № 294 / 21.10.2016 294 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.203  площ 0,685,          кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ,                               стар номер 000203 63.8          
308 № 295 / 21.10.2016 295 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.348  площ 0,393,          кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ,                               стар номер 000348 36.6          
309 № 296 / 21.10.2016 296 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.50.713  площ 0,665,          кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ,                               стар номер 000713 61.9          
310 № 297 / 21.10.2016 297 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "ГАРАТА" ПИ 51648.49.227  площ 1,209,          кат. 6, ЛИВАДА,                               стар номер 001227 81.6          
311 № 298 / 21.10.2016 298 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "ГАРАТА" ПИ 51648.49.710  площ 2,506,          кат. 6, ЛИВАДА,                               стар номер 000710 169.2          
312 № 299 / 01.11.2016 299 частна Общ. Николаево,    с. Елхово, утбанизирана територия,            ул. " БАЛКАН" ПИ 48163.501.831  площ 1,000,          НИСКО ЗАСТРОЯВАНЕ                              стар номер 831, КВ.59, ПАРЦЕЛ 12 2088          
313 № 300 / 01.11.2016 300 частна Общ. Николаево,    с. Елхово, утбанизирана територия,       ПИ 48163.501.1016  площ 1,087,          НИСКО ЗАСТРОЯВАНЕ                              стар номер 831, КВ.59, ПАРЦЕЛ 12 2269.7          
314 № 301 / 01.11.2016 301 частна Общ. Николаево,    с. Елхово, утбанизирана територия,       ПИ 48163.501.1017  площ 0,786,          НИСКО ЗАСТРОЯВАНЕ                              стар номер 831, КВ.59, ПАРЦЕЛ 12 1641.2          
315 № 302 / 01.11.2016 302 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.1.61  площ 1,547,          кат. 9, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 001061 35.6          
316 № 303 / 01.11.2016 303 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.1.78  площ 1,405,          кат. 9, ЛОЗЕ                                  стар номер 001078 54.8          
317 № 304 / 01.11.2016 304 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.1.239  площ 1,293,          кат. 9, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 001239 34.2         .
318 № 305 / 01.11.2016 305 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.3.192  площ 10,688,          кат. 8, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 001192 430.2          
319 № 306 / 01.11.2016 306 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.13.284  площ 9,738,          кат. 3, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 000284 1789.4          
320 № 307 / 01.11.2016 307 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.26.172  площ 6,993,          кат. 5, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 000172 788.1          
321 № 308 / 01.11.2016 308 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.45.110  площ 2,542,          кат. 3, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 001110 467.1          
322 № 309 / 01.11.2016 309 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.45.129  площ 6,757          кат. 3, НИВА                                 стар номер 001129 894          
323 № 310 / 01.11.2016 310 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.46.94  площ 0,359,          кат. 3, НИВА                                 стар номер 001094 66          
370 № 311 / 01.11.2016 311 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.46.101  площ 0,648,          кат. 3, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 001101 128.6          
371 № 312 / 01.11.2016 312 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.46.118  площ 0,497,          кат. 3, НИВА                                стар номер 001118 91.3         .
372 № 313 / 01.11.2016 313 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.46.122  площ 0,064,          кат. 3, НИВА                                стар номер 001122 10.8          
373 № 314 / 01.11.2016 314 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.46.289  площ 4,407,          кат. 3, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 000289 745          
374 № 315 / 01.11.2016 315 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "ГАРАТА" ПИ 51648.49.699  площ 0,400,          кат. 6, ЛИВАДА                               стар номер 000699 27          
375 № 316 / 01.11.2016 316 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "НАД СЕЛО" ПИ 51648.48.665  площ 1,047,          кат. 6, НИВА                                 стар номер 000665 106          
376 № 317 / 01.11.2016 317 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.50.149  площ 2,834,          кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 001149 264          
377 № 318 / 01.11.2016 318 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.50.261  площ 0,287,          кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 000261 26.7          
378 № 319 / 01.11.2016 319 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.50.528  площ 0,600,          кат. 6, ЛОЗЕ                                 стар номер 000528 101.4          
379 № 320 / 01.11.2016 320 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.50.549  площ 1,274,          кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 000549 118.7         .
380 № 321 / 01.11.2016 321 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.50.550  площ 1,044,          кат. 6, ЛОЗЕ                                  стар номер 000550 176.5          
381 № 322 / 01.11.2016 322 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.50.596  площ 0,944,          кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 000596 95.6          
382 № 323 / 01.11.2016 323 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.181  площ 1,051,          кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 000181 97.9          
383 № 324 / 01.11.2016 324 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.198  площ 0,907,          кат. 6, ЛОЗЕ                                  стар номер 000198 153.3          
384 № 325 / 01.11.2016 325 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.209  площ 1,402,          кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 000209 130.6          
385 № 326 / 01.11.2016 326 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.228  площ 4,527,          кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 001228 421.7          
386 № 327 / 01.11.2016 327 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.232  площ 0,153,          кат. 6, ЛОЗЕ                                 стар номер 001232 25.9          
387 № 328 / 01.11.2016 328 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.268  площ 0,281,          кат. 6, ЛОЗЕ                                  стар номер 001268 51.6         .
388 № 329 / 01.11.2016 329 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.338  площ 2,050,          кат. 6,ЛОЗЕ                                   стар номер 000338 346.6          
389 № 330 / 01.11.2016 330 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.354  площ 0,430,          кат. 6, ЛОЗЕ                                  стар номер 000354 72.7          
390 № 331 / 01.11.2016 331 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.374  площ 0,359,          кат. 6, ЛОЗЕ                                  стар номер 000374 60.7          
391 № 332 / 01.11.2016 332 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.406  площ 0,365,          кат. 6, ЛОЗЕ                                  стар номер 000406 61.7          
392 № 333 / 01.11.2016 333 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.416  площ 0,769,          кат. 6, ЛОЗЕ                                  стар номер 000416 130          
393 № 334 / 01.11.2016 334 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.460  площ 0,669,          кат. 6, ЛОЗЕ                                  стар номер 000460 113.1          
394 № 335 / 01.11.2016 335 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.495  площ 0,450,          кат. 6, ЛОЗЕ                                  стар номер 000495 76.1          
395 № 336 / 01.11.2016 336 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.515  площ 0,731,          кат. 6, ЛОЗЕ                                 стар номер 000515 123.6         .
396 № 337 / 01.11.2016 337 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.516  площ 0,401,          кат. 6, ЛОЗЕ                                  стар номер 000516 67.8          
397 № 338 / 01.11.2016 338 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.563  площ 0,699,          кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 000563 65.1          
398 № 339 / 01.11.2016 339 частна гр. Николаево, земеделска земя, местност "КЕРЕЗЛИКА" ПИ 51648.51.574  площ 0,309,          кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 000574 31.3          
399 № 340 / 01.11.2016 340 частна гр. Николаево, земеделска земя,  ПИ 51648.51.593  площ 3,756,   кат. 6, ГОРИ И ХРАСТИ В ЗЕМ.ЗЕМЯ             стар номер 000593 690.2          
400 № 341 / 15.11.2016 341 частна гр. Николаево, земеделска земя, УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ ПИ 51648.501.160  площ 0,801,            стар номер УПИ 11 кв. 59 8521.2          
401 № 342 / 02.12.2016 342 частна Общ. Николаево    с. Нова махала, урбанизирана територия ПИ 51648.501.1143  площ 0,300      за обществено и делово обсл.                                         стар номер УПИ 8-539, кв. 5 626.4          
402 № 343 / 23.12.2016 343 частна общ. Николаево,    с. Елхово, , земеделска земя ПИ 48163.212.20  площ 6,188,          , ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 000020 718.4          
403 № 344 / 23.12.2016 344 частна общ. Николаево,    с. Елхово, , земеделска земя ПИ 48163.212.39  площ 33,110,          ШИРОКОЛИСТНА ГОРА                               стар номер 000039 7747.7         .
404 № 345 / 23.12.2016 345 частна общ. Николаево,    с. Елхово, , земеделска земя ПИ 48163.212.85  площ 7,963         , ШИРОКОЛИСТНА ГОРА                               стар номер 000085 1863.3          
405 № 346 / 31.01.2017 346 частна гр. Николаево, земеделска земя, УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ ПИ 51648.46.293  площ 0,995          ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ БАНЯТА                                        стар номер 000293 6580.8          
406 № 347 / 21.02.2017 347 частна гр. Николаево, земеделска земя, УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ ПИ 51648.501.162  площ 2,223         НИСКО ЗАСТРОЯВАНЕ                               стар номер УПИ 12, КВ.59 8316.2          
407 № 348 / 10.03.2017 348 частна общ. Николаево,       с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.23.875  площ 1,539,     кат. 3, НИВА                                стар номер 023875 282.8          
408 № 349 / 10.03.2017 349 частна общ. Николаево,       с. Нова махала, земеделска земя ПИ 51888.62.2      площ 1,373     кат. 3, НИВА                                стар номер 062002 252.3          
409 № 350 / 23.03.2017 350 частна общ. Николаево,       с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.199.474  площ 2,555    кат. 5, НИВА                                стар номер 001474 287.9          
410 № 351 / 23.03.2017 351 частна общ. Николаево,       с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.214.439  площ 14,305   кат. 5, НИВА                                стар номер 000439 1472          
411 № 352 / 23.03.2017 352 частна общ. Николаево,       с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.998.578  площ 14,486    кат. 5,ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 001578 1490.6         .
412 № 353 / 23.03.2017 353 частна общ. Николаево,       с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.59.615  площ 12,913   кат. 6, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                               стар номер 000615 941.4          
413 № 354 / 23.03.2017 354 частна общ. Николаево,       с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.48.214  площ 26,317    кат. 6, НИВА                                стар номер 000214 1918.5          
414 № 355 / 23.03.2017 355 частна общ. Николаево,       с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.33.603  площ 24,916   кат. 10, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                              стар номер 000603 224.2          
415 № 356 / 23.03.2017 356 частна общ. Николаево,       с. Елхово, земеделска земя ПИ 48163.96.45  площ 10,177     кат. 4, ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ                             стар номер 000045 1181.5          

 

« назад