Покана за провеждане на пазарни консултации относно обект: „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа, община Николаево“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, пУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Николаево с проект „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа, община Николаево“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селсктие райони за периода 2014-2020г., моля да представите индикативни оферти по отношение на СМР подробно посочени в приложения към настоящата покана образец на количествено-стойностна сметка. Покана за пазарни консултации - Добавен на: 15.09.2017

 Техническа спецификация - Добавен на: 15.09.2017

 Обяснителна записка - Добавен на: 15.09.2017

 КСС - Добавен на: 15.09.2017

 Оферта 1 - Добавен на: 18.09.2017

 Оферта 2 - Добавен на: 20.09.2017

 Оферта 3 - Добавен на: 21.09.2017

 Решение - Добавен на: 25.09.2017« назад