Устройство на териториятаСписък услуги

 

Наименование на услугата

Бланки и необходими документи

Длъжностни лица, осъществяващи услугата

Издаване на удостоверения за статута на имоти частна собственост.

Искане за издаване на удостоверение за статута на имоти частна собственост

Гл. спец: “КР”
 

Издаване скица за линеен обект.

Заявление за издаване на скица за линеен обект

Гл. спец:”КР”
 

Издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Искане за издаване на удостоверение по чл. 52,ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Гл.спец: “КР”
 

За оценка за съответствие на инвестиционен проект от общински експертен съвет :

Заявление за оценка за съответствие на инвестиционен проект от общински експертен съвет

Гл. спец: “КР”
 

а)  сгради и съоръжения I и II категория

 

 

б) сгради и съоръжения III и IV категория

 

 

в)сгради и съоръжения V категория

 

 

г) съгласуване на инвестиционен проект, за който е представен комплексен доклад, съгласно чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ

Заявление за съгласуване на инвестиционен проект –
Съдържание на инвест. проект: Архитектурна част,  Строителни конструкции, ВиК, ЕЛ, ПБЗ, ИГП, ВП, Топлотехническа част, технологична част  ПОИС, Комплексен доклад за оценка за съответствие .

Гл.спец: “КР”
 

д)съгласуване без оценяване на инвестиционен проект във фаза”идеен проект”, който не е основание за издаване на разрешение за строеж

Искане за съгласуване  без оценяване на инвестиционен проект във фаза “ идеен проект”, който не е основание за издаване на разрешение за строеж

Гл..спец: “КР”
 

Допускане за изработване на подробен устройствен план:

Заявление за издаване на разрешение /предписание/ за възлагане изработването на подробен устройствен план , издаване на Предписание

Гл. спец: “ КР”
 

а) до три поземлени имота

 

 

б) от три поземлени имота до един квартал

 

 

в) от един квартал до три квартала

 

 

Допускане  за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива чл. 150,ал.1 от ЗУТ

Заявление за издаване на разрешение /предписание8 за възлагане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

За съгласуване на проекти за подробни устройствени планове:

Заявление за одобряване  на подробен устройствен план

Гл. спец: “КР”
 

а) до три поземлени имота

 

 

б) от три поземлени имота до един квартал

 

 

в) от един квартал до три квартала

 

 

а) разграничение на недвижим имот на линеен метър

Заявление издаване на протокол  за разграничение на недвижим имот

Гл.спец: “КР”
 

б) изготвяне на протокол за разграничение на недвижим имот

 

Гл.спец: “ КР”
 

Разрешение за изхвърляне на строителни отпадъци и пръст от строителни обекти.

Искане за издаване на разрешение за изхвърляне на строителни отпадъци,

Гл.спец: “КР”
 

Разрешение за прокопаване на тротоари и настилки.

Искане за прокопаване на тротоари и настилки, разрешение за прокопаване на тротоари и настилки

Гл. спец: “КР”
 

Проверка на жалба за незаконно строителство-депозит /в случай, че жалбата е основателна депозитът се възстановява/

Заповед на кмета на общ. Николаево
Констативен протокол за извършената проверка


Гл. спец: “КР”
 

Техническа анкета за имоти.

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в одобрен кадастрален план

Гл.спец: “КР”
 

Одобряване на комплексни инвестиционни проекти.

Заявление за одобряване на комплексен инвестиционен проект

Гл. спец: “КР”
 

Съгласуване на комплексни инвестиционни проекти.

Заявление за съгласуване на комплексен инвестиционен проект

Гл. спец: “КР”
 

Одобряване на инвестиционни проекти:

Заявление за одобряване на инвестиционни проекти

Гл. спец: “КР”
 

Удостоверение за търпимост на основание §16, ал.1 от ЗУТ за строежи изградени до 07.04.1987 год.

Искане за издаване на удостоверение за търпимост на основание на $ 16 от ЗУТ.

Гл. спец: “КР”
 

Удостоверение за реално обособени части на сгради /чл.202 от ЗУТ/.

Искане за издаване на удостоверение за реално обособени части на сгради чл. 202
от ЗУТ

Гл. спец: “ КР”

Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение.

Искане за издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско  и учебно заведение

Гл. спец: “КР”
 

а) удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж – четвърта категория

Искане за въвеждане в експлоатация на строеж  - ІV категория

Гл.спец: “ КР”
 

б) удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж – пета категория

Искане за въвеждане в експлоатация на строеж V – та категория

Гл.спец: “КР”
 

Удостоверение по чл.199 от ЗУТ

Искане за издаване на удостоверение по чл. 199 от ЗУТ

Гл. спец:  “КР”
 

за издаване на скица на недвижим имот:

Искане за издаване на скица за недвижим имот

Гл. спец: “КР”
 

за сделка - за формат А4;

 

 

за сделка - за формат А3;

 

 

за сделка - над формат А3;

 

 

за експлоатационните  дружества

 

 

за издаване на скица на недвижим имот с указан начин на застрояване  за формат А4;

Заявление за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване

Гл. спец: “ КР”
 

за формат А3;

 

 

над формат А3

 

 

За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли шест месеца

Искане за презаверяване на скици, от които  са изтекли  шест месеца

 

За издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство

Искане за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално селищно устройство .

Гл. спец: “КР”
 

За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

 

За издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и други

Искане за поставяне на преместваеми обекти

Гл. спец: “КР”
 

за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещенията в тях

Заявление  за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт, преустройство на съществуващи сгради и помещение в тях

Гл. спец: КР”
 

за издаване на служебна бележка за идентичност на имоти

Издаване на служебна бележка за идентичност на имоти

Гл. спец: “КР”
 

За издаване на разрешение за поставяне  на рекламно информационни елементи – чл. 56, ал. 1 от ЗУТ

Искане за издаване на разрешение за поставяне на рекламно информационни елементи по чл. 56, ал.1 от ЗУТ

Гл. спец: “КР
 

За издаване на удостоверение за степен на завършеност на сгради

Искане за издаване на удостоверение за степен за завършеност на сгради

Гл. спец: “КР”
 

За допускане на изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на съществените отклонения по чл. 154,ал.2, т.5,6,7 и 8 от ЗУТ

Искане за допускане изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал.2, т. 5,6,7 и 8 от ЗУТ

Гл. спец: “КР
 

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво   на строеж и откриване на строителна площадка

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво  на строеж и откриване на строителна площадка

Гл.спец: КР”
 

За издаване на разрешение за строеж в земеделски земи без промяна на предназначението - чл. 59, ал. 1 от ЗУТ

Искане за издаване на разрешение за строеж в земеделски земи без промяна на предназначението – чл. 59 , ал2 от ЗУТ

Гл. спец: “КР”
 

Представяне и вписване в регистъра на технически паспорт на сграда

Представяне и вписване в регистъра на технически паспорт на сграда

Гл спец: “КР”
 

Заверка на копия от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявани в техническата служба

Заверка на копия от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявани в техническата служба

Гл.спец: “КР”
 

За издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект

Искане за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект

Гл.спец: “КР”
 

за отразяване на промени в разписен списък на кадастрален план

Искане за отразяване на промени в разписен списък на кадастрален план

Гл. спец: “КР”
 

За учредяване  право на преминаване през чужд имот за издаване на разрешение за строеж за инженерната инфраструктура  по чл. 192, ал.2,3 е 4  от ЗУТ

Искане за учредяване право на преминаване през чужд имот за издаване на разрешение за строеж за инженерната инфраструктура по чл. 192, ал.1 от ЗУТ


Гл.спец: “КР”
 

За учредяване на право за прокарване през чужд имот за издаване на разрешение за инженерната инфраструктура по чл. 193, ал.3,4 от ЗУТ

Искане за учредяване на прокарване през чужд имот за издаване на разрешение за инженерната инфраструктура по чл. 193, ал.1 от ЗУТ


Гл.спец: “КР”
 

За освидетелстване на сгради и издаване на заповед  за премахване / поправяне или заздравяване на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване/

Освиделстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване на строежи, негодни за използване, или застрашени от самосрутване/
/заповед на кмета /


Гл. спец: “КР”
 

За приемане и заверяване на екзекутивна документация

Искане за приемане и заверяване на екзекутивна документация

Гл. спец: “КР”
 

За включване на земеделски земи в строителните  граници  на   населените места и смяна предназначението им чл. 20 а от ЗОЗЗ

Искане за включване на земеделски земи в  строителните граници на населените места и смяна предназначението им  - чл. 20а от ЗОЗЗ


Гл. спец: КР”
 

За изработване на План за регулация по реда на § 8 от от ЗУТ

Заявление за изработване на план за регулация по реда на § 8 от ЗУТ

 

За издаване на удостоверение за възникнало серветутно  право – чл. 36,ал.1 r 2

Искане за издаване на удостоверение за възникнало серветутно право

 

Разрешение за прокопаване на тротоари и настилки чл. 72 ог ЗУТ
при ново строителство – за  пресъдиняване
при възникнали аварии

Искане за прокопаване на тротоари и настилки,
Документ за внесен депозит

Гл. спец: “КР”
 

 


 
« назад