ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ: "ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖНА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ В КУХНЕНСКИ БЛОК НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ГР. НИКОЛАЕВО" 

ОБЯВА

за представяне на оферти 

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки, при условията на чл. 7 от Договор за съвместна дейност № РД04-113/04.07.2017 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ гр. София и Община Николаево, Анекс №1 от 27.09.2017г. към Договора  и Заповед № 207 / 09.10.2017г. за откриване на процедура за събиране на оферти чрез обява, Ви отправяме настоящата покана за подаване на оферти за сключване на договор за доставка с предмет: Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в кухненски блок на Домашен социален патронаж, гр. Николаево  по проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж”.

Основната цел на проекта е повишаване качеството и ефективността на извършваната грижа за възрастните хора и тези в неравностойно положение, чрез създаване на оптимални условия за функциониране на Домашен социален патронаж. ОБЯВА - Добавен на: 09.10.2017

 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Добавен на: 09.10.2017

 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ - Добавен на: 09.10.2017

 Протокол - Добавен на: 20.10.2017

 Решение - Добавен на: 20.10.2017

 Договор - Добавен на: 10.11.2017

 Анекс 1 към Договора - Добавен на: 22.11.2017

 Технически доклад за изпълнението на проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж” към Фонд „Социална закрила” - Добавен на: 18.12.2017« назад