Покана за провеждане на пазарни консултации относно обект: Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОУ " Св. Св. Кирил и Методиѝ", гр. Николаево, област Стара Загора по подмярка 7.2 „ИНа основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Николаево с проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОУ " Св. Св. Кирил и Методиѝ", гр. Николаево, област Стара Загора,по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селсктие райони за периода 2014-2020г., моля да представите индикативни оферти по отношение на СМР подробно посочени в приложения към настоящата покана образец на количествено-стойностна сметка. ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - Добавен на: 28.03.2017

 Спецификация - Добавен на: 28.03.2017

 Форма за оферта - Добавен на: 28.03.2017

 Заповед - комисия - Добавен на: 07.04.2017

 Протокол - Добавен на: 24.04.2017« назад