Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез покупка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на изпълнителя, за нуждите на детските и социПублично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез покупка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на изпълнителя, за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево”.

 

 

Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, с предмет: “Доставка чрез покупка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на изпълнителя, за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево”.

Поръчката е публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код): обявление :760808; решение: 760800. Документация - Добавен на: 02.12.2016

 Техническа спецификация - Добавен на: 02.12.2016

 Образци за попълване - Добавен на: 02.12.2016

 Решение за откриване на процедура - Добавен на: 02.12.2016

 Обявление за поръчка - Добавен на: 02.12.2016

 Съобщение - цени - Добавен на: 27.12.2016

 Протокол 1 - Добавен на: 27.12.2016

 Протокол № 2 - Добавен на: 10.01.2017

 Доклад за работа на комисията - Добавен на: 10.01.2017

 Решение - Добавен на: 10.01.2017

 Договор - Добавен на: 07.02.2017

 Анекс - Добавен на: 17.02.2017

 Анекс 2 - Добавен на: 07.02.2018

 Обявление за приключване на договор - Добавен на: 26.04.2018« назад