Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП за обект” Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община НиколаевоВъв връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП за обект” Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Николаево и упражняване на авторски надзор при изпълнението им” публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код):обявление- 729212 и решение - 729204. Съобщение до средствата за масово осведомяване - Добавен на: 13.04.2016

 Обявление за поръчка - Добавен на: 13.04.2016

 Решение за откриване на процедура - Добавен на: 13.04.2016

 Документация за участие - Добавен на: 13.04.2016

 Задания за проектиране - Добавен на: 13.04.2016

 Приложения за попълване - Добавен на: 13.04.2016

 Протокол 1 - Добавен на: 16.06.2016

 Съобщение за отваряне на ценови оферти - Добавен на: 16.06.2016

 Протокол 2 - Добавен на: 11.07.2016

 Решение за избор на изпълнител - Добавен на: 11.07.2016

 Договор - Добавен на: 14.09.2016

 Информация за сключен договор - Добавен на: 17.10.2016

 Анекс към Договора - Добавен на: 27.09.2017« назад