Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП за обект”Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстВъв връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП за обект”Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”,към Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 година и управление на одобреното проектно предложение”. публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код):обявление- 729156 и решение - 729194. ДО СМО - Добавен на: 13.04.2016

 Обявление за обществена поръчка - Добавен на: 13.04.2016

 Решение за откриване на процедура - Добавен на: 13.04.2016

 Документация и образци - Добавен на: 13.04.2016

 Протокол 1 - Добавен на: 05.07.2016

 Съобщение за отваряне на ценови оферти - Добавен на: 05.07.2016

 Протокол 2 - Добавен на: 13.07.2016

 Решение - Добавен на: 13.07.2016

 Договор - Добавен на: 14.09.2016

 Документи за Договора - Добавен на: 14.09.2016

 Техническо предложение - Добавен на: 14.09.2016

 Ценово предложение - Добавен на: 14.09.2016

 Информация за сключен договор - Добавен на: 17.10.2016« назад