Решения на Общински съвет - Николаево, мандат 2015-2019 г.

 Избор на временна комисия

 Избор на Председател на Общински съвет Николаево.

 Предложение за избор на Временна Комисия за изготвяне Правилник за организация и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация през мандат 2015-2019 г.

 Създаване на Постоянни комисии на ОбС Николаево за мандат 2015 – 2019 г. и избор на членовете им.

 Определяне на заплатите на Кмета на Община и Кметовете по кметства.

 Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

 Промени в Наредба №1 за опазване на обществения ред.

 Определяне на един делегат и негов заместник в Общото събрание на РАО „Тракия“.

 Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

 Освобождаване на собствениците подали декларация за освобождаване на такса сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които не се използват през годината от тях.

 Одобряване на План – сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци и План – сметка на разходи за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2016 година.

 Изменение и допълване на Наредба №6/20.02.2008 г., за определяне размера на местните данъци през 2016 г. на територията на Община Николаево.

 Изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

 Тарифа за наем на общински земеделски земи за стопанската 2015/2016 год.

 Актуализация на Разчета на капиталови разходи за 2015 година.

 Приемане на План за действие на Община Николаево в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2015г.

 Избор на представител на Община Николаево в Общото събрание на Асоциацията по В и К ЕООД - Стара Загора

 Отпускане на еднократна помощ на граждани.

 Предложение на Председателя на Общински съвет Николаево вх.№05-00-161/18.12.2015 г. - ново обсъждане на Решение №8/03.12.2015 г. на ОбС Николаево за определяне на един делегат и негов заместник в Общото събрание на РАО „Тракия“

 Предложение на Председателя на Общински съвет Николаево вх.№05-00-162/18.12.2015 г. - ново обсъждане на Решение №9/03.12.2015 г. на ОбС Николаево за определяне на представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

 Предоставяне ползването на имоти – полски пътища и проектни канали по реда на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 Определяне на представител в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.

 Изплащането на командировки в страната на кмета на Община Николаево и председателя на Общински съвет Николаево.

 Даване на съгласие за кандидатстване на Община Николаево с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОP001-2. 004 „Услуги за ранно детско развитие”.

 Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Николаево.

 Приемане Отчет по Плана за действие на Община Николаево в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2015година.

 Приемане на План за действие на Община Николаево в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация - 2016 година.

 Разрешаване за изработване на проект за Подробен устройствен план съгласно чл. 124 а, ал. 7 и чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ на поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на с.Елхово, обл.Стара Загора 48163.86.549

 Приемане бюджета за 2016 г. на Община Николаево.

 Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Николаево за 2015 година

 Отпускане на еднократна помощ на граждани

 Отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 Приемане на Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Николаево за 2016 г.

 Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – собственост на Община Николаево за 2016 год.

 Годишен отчет за 2015 год. по изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за управление на дейностите по отпадъците” в Община Николаево.

 Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2015 година до 31.12.2015 година.

 Приемане на окончателен годишен план на бюджета за 2015 г. и отчета на бюджета за 2015 г. на Община Николаево.

 Определяне на представител на община Николаево за участие в Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. Д-р Ст.Киркович” АД гр.Стара Загора

 Отдаване под наем на поземлен имот в землището на с. Елхово, общ. Николаево

 Отдаване под наем на поземлен имот в землището на гр. Николаево, общ. Николаево

 Ползването на пасища, мери и ливади в Община Николаево за 2016 год.

 Отчет на кмета на общината, за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост на Община Николаево.

 Отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 Отпускане на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД и поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проекти: „Ремонт на НЧ „Зорница 1928“ с. Нова махала, община Николаево“, „Ремонт на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, община Николаево“, „Ремонт на НЧ „Христо Смирненски 1899“ с. Елхово общ. Николаево“, по „Програма за развитие на селските райони

 Приемане на Общинска програма за закрила на детето-Община Николаево 2016 година

 Приемане на Анализ за изпълнение на заложените дейности и степен на постигане на целите, заложени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2016 г. към началото на 2016 г., Годишен План за развитие на социалните услуги в Община Николаево за 2017 г.

 Приемане на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Николаево

 Вземане на решение за прехвърляне на средства от Бюджет на Община Николаево, Функция 9/разходи некласифицирани в други/, Група 0, Дейност 998 Резерв, Параграф 9700, в извънбюджетна сметка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Договор № ОМЗ-1-09-05-312/11.02.2016 година, наименование на проекта „Обучение и заетост на младите хора”

 Изплащането на командировки в страната на кмета на Община Николаево и председателя на Общински съвет Николаево.

 Отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 Отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 Решение № 52 - Отпускане еднократна помощ

 Решение № 53 - Отпускане на еднократна помощ

  Решение № 54 - Отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 Решение № 55 Отчет за дейността на ОбС Николаево и неговите комисии за периода от 06.11.2015 г.-27.05.2016 г.

  Решение № 56 - Приемане на Общински план за противодействие на тероризма на територията на Община Николаево.

 Решение № 57 Прекратяване на Договор №ФС 01-123 / 19.09.2011 година и учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от сграда – частна общинска собственост УПИ 1 кв. 12 гр. Николаево

 Решение № 58 Отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Нова Махала, общ. Николаево

 Решение № 59 Отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Нова Махала, общ. Николаево

 Решение № 60 Отдаване под наем на поземлен имот в землището на с. Елхово, общ. Николаево

 Решение № 61 Отпускане на еднократна помощ на гражданин

 Решение № 62 Отпускане на еднократна помощ на гражданин.

  Решение № 63 Отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 Решение № 64 Информация по изпълнението на бюджета на Община Николаево за първото шестмесечие на 2016 г.

 Решение № 65 Одобряване на списък на „Средищни училища” в Община Николаево.

 Решение № 66 Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за учебната 2016/2017 година.

 Решение № 67 Отпускане на еднократна помощ на гражданин.

  Решение № 68 Изплащането на командировки в страната на кмета на Община Николаево и председателя на Общински съвет Николаево.

 Решение № 69 Продажба на общинско жилище – апартамент № 33 в гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 4, вх. В

  Решени № 70 Отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 Решение № 71 Определяне на позиция за гласуване на Кмета на Община Николаево на Извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК - Стара Загора, насрочено за 12.08.2016 г.

 Решение № 72 Кандидатстване на Община Николаево по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

 Решение № 73 Избор на представител на Общински съвет на Община Николаево в новоучредените Общински и Областен съвети за намаляване на риска от бедствия.

 Решение № 74 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин.

 Решение № 75 Откриване на Комплекс от социални услуги, включващ социална услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция – 1 брой и следните социални услуги в общността от резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – 1 брой; Център за настаняване от семеен тип за стари хора – 3 броя, като делегирана държавна дейност в гр.Николаево .

 Решение № 76 Кандидатстване по подмярка 7.2 – подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 Решение № 77 Оптимизиране мрежата от Целодневни детски градини на територията на Община Николаево

 Решение № 78 Промени в Наредба №7 за поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговски обекти и други обслужващи дейности, както и елементи на градското обзавеждане, които не са трайно свързани с терена, съгласно чл. 56 от ЗУТ

 Решение № 79 Промени в Наредба №5 за рекламната дейност на територията на Община Николаево.

 Решение № 80 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин.

 Решение № 81 Даване съгласие по постъпила молба Вх.№26-00-1614/26.08.2016 г. от Соня Атанасова Райнова за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

 Решение № 82 Кандидатстване на община Николаево по Програма за развитие на селските райони за период 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с проект: „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на територията на община Николаево“, облас

 Решение № 83 Кандидатстване на община Николаево по Програма за развитие на селските райони за период 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с проект: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградите на ОДЗ „Снежанка“ и ОУ „Св. Св. К

 Решение № 84 Кандидатстване на община Николаево по Програма за развитие на селските райони за период 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, под-мярка 7.2 „ Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с проект: „Реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа на територията на Община Никол

 Решение № 85 Кандидатстване на Народно читалище «Васил Левски 1924» гр. Николаево, община Николаево по Програма за развитие на селските райони за период 2014 - 2020 г. с проект: «Реконструкция и модернизация на Народно читалище «Васил Левски 1924» гр. Николаево, община Николаево, област Стара Загора».

 Решение № 86 Реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули на нуждаещи се лица на територията на Община Николаево

 Решение № 87 Утвърждаване на маломерна паралелка за учебната 2016/2017 година.

 Решение № 88 Отпускане на еднолична финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 30.11.2016

 Решение № 89 Отпускане на еднократна помощ на гражданин - Добавен на: 30.11.2016

 Решение № 90 Отпускане на еднократна помощ на гражданин - Добавен на: 30.11.2016

 Решение № 91 Отпускане на еднократна помощ на гражданин - Добавен на: 30.11.2016

 Решение № 92 Актуализация на Разчета за капиталови разходи за 2016 година. - Добавен на: 30.11.2016

 Решение № 93 Определяне на маломерни имоти от общински поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс. - Добавен на: 30.11.2016

 Решение № 94 Продажба на поземлен имот идентификатор 51648.501.2335 по плана на гр.Николаево, общ. Николаево - Добавен на: 30.11.2016

 Решение № 95 Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.). - Добавен на: 30.11.2016

 Решение № 96 Даване на съгласие за кандидатстване на община Николаево с проектно предложение по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г., Процедура BG05M9OP001- 2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“. - Добавен на: 30.11.2016

 Решение № 97 Учредяване на безвъзмездно право на строеж по отношение имот частна общинска собственост в полза на Народно читалище „Васил Левски 1923” гр. Николаево, община Николаево - Добавен на: 30.11.2016

 Решение № 98 Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 235/803 ид.части от зeмята от поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на гр.Николаево 51648.501.2346 съставляващ урегулиран поземлен имот VІ кв.58 по регулационния план на гр.Николаево, община Николаево, обл.Стара Загора, на основание чл. 36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.3 от Наредба №3 за реда за - Добавен на: 29.12.2016

 Решение № 99 Предоставяне под наем на имотите – полски пътища и напоителни канали съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. - Добавен на: 29.12.2016

 Решение № 100 Изменение на Наредба №11 за Управление на общинските пътища в Община Николаево - Добавен на: 29.12.2016

 Решение № 101Изменение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно чл.9 от ЗМДТ. - Добавен на: 29.12.2016

 Решение № 102 Отпускане на еднолична финансова помощ на граждани. - Добавен на: 29.12.2016

 Решение№ 103 Отпускане на еднократна помощ на гражданин - Добавен на: 29.12.2016

 Решение № 104 Отпускане на еднократна помощ на гражданин - Добавен на: 29.12.2016

 Решение № 105 Промени в разпоредба от подзаконов нормативен акт - чл. 47, ал. 2 / Нова с Решение №223/25.03.2010 г./ от Наредба №1 за опазване на обществения ред на Община Николаево, приета с Решение №206/24.10.2002 г., изменена и допълнена с Решение №20/02.02.2004 г., Решение №33/09.03.2004 г., Решение №237/11.04.2007 г., Решение №55/25.07.2008 г., Решение №103/23.12.2008 г., Решение №223/25.03. - Добавен на: 26.01.2017

 Решение № 106 Предложение на Председателя на ОбС Николаево с вх.№05-209/19.12.2016 г. – ново обсъждане на Решение №100/25.11.2016 г. касаещо изменение на Наредба №11 за Управление на общинските пътища в община Николаево. - Добавен на: 26.01.2017

 Решение № 107 Отпускане на еднолична финансова помощ на граждани. - Добавен на: 26.01.2017

 Решение № 108 Отпускане на еднократна помощ на гражданин. - Добавен на: 26.01.2017

 Решение № 109 Отпускане на еднократна помощ на гражданин. - Добавен на: 26.01.2017

 Решение № 110 Отпускане на еднократна помощ на гражданка - Добавен на: 26.01.2017

 Решение № 111 Определяне на годишен размер на таксата битови отпадъци за физически и юридически лица за 2017 г., по населени места в Община Николаево. - Добавен на: 26.01.2017

 Решение № 112 Одобряване на План – сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци и План – сметка на разходи за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2017 година. - Добавен на: 26.01.2017

 Решение № 113 Отпускане на еднолична финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 26.01.2017

 РЕШЕНИЕ № 118 Отпускане на еднолична финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 13.03.2017

 РЕШЕНИЕ № 119 Отпускане на еднократна помощ на гражданка - Добавен на: 13.03.2017

 РЕШЕНИЕ № 120 Отпускане на еднократна помощ на гражданин - Добавен на: 13.03.2017

 РЕШЕНИЕ № 121 Изплащането на командировки в страната на кмета на Община Николаево и председателя на Общински съвет Николаево. - Добавен на: 13.03.2017

 РЕШЕНИЕ № 122 Изменение и допълнение в Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Николаево. - Добавен на: 13.03.2017

 РЕШЕНИЕ № 123 Отчет за дейността на ОбС Николаево и неговите комисии за периода от 28.05.2016 г. - 31.12.2016 г. - Добавен на: 13.03.2017

 РЕШЕНИЕ № 124 Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Николаево за 2016 г. - Добавен на: 13.03.2017

 РЕШЕНИЕ № 125 Изменение на Наредба №6/20.02.2008г., за определяне размера на местните данъци на територията на Община Николаево. - Добавен на: 13.03.2017

 РЕШЕНИЕ № 126 Освобождаване на собствениците подали декларация за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които не се използват през годината от тях - Добавен на: 13.03.2017

 Решение № 114 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – собственост на Община Николаево за 2017 година - Добавен на: 16.03.2017

 Решение № 115 Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2016 година до 31.12.2016 година. - Добавен на: 16.03.2017

 Решение № 116 Приемане на окончателен годишен план на бюджета и отчета на бюджета за 2016 г. на Община Николаево - Добавен на: 16.03.2017

 Решение № 117 - Приемане бюджета за 2017г. на Община Николаево - Добавен на: 16.03.2017

 Решение № 127 -Годишен отчет за 2016 год. по изпълнение на „Програма за опазване на околната среда ” и „Програма за управление на дейностите по отпадъците” в Община Николаево - Добавен на: 02.05.2017

 Решение № 128 -Отдаване под наем на поземлен имот идентификатор 51648.53.909 по плана на гр.Николаево, общ. Николаево. - Добавен на: 02.05.2017

 Решение № 129 - Учредяване право на строеж върху 60 кв.м. от поземлен имот идентификатор 51888.501.1143 по кадастралната карта на с. Нова махала. - Добавен на: 02.05.2017

 Решение № 130 -Продажба на поземлени имоти – урбанизирана територия в землището на с. Елхово, общ. Николаево - Добавен на: 02.05.2017

 Решение № 131- Упълномощаване на Кмета на Община Николаево за извършване на необходимите действия по плащания по Договор № BG05FMOP001-3.002-209-С01 „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Николаево” – Бенефициент по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България - Добавен на: 02.05.2017

 Решение № 132 -Даване съгласие по постъпила молба Вх. №26-00-270/ 13.02.2017 г. от Катя Атанасова Колева за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. - Добавен на: 02.05.2017

 Решение № 133 -Даване съгласие по постъпила молба Вх. №26-00-169/ 30.01.2017 г. от Галя Янкова Янкова за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. - Добавен на: 02.05.2017

 Решение № 134 - Определяне на позиция за гласуване на Кмета на Община Николаево - Косьо Косев на редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по „ВиК” на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора, насрочено за 07.03.2017 г. - Добавен на: 02.05.2017

 Решение № 135 -Отпускане на еднолична финансова помощ. - Добавен на: 02.05.2017

 Решение № 136 -Приемане на годишен отчет за 2016 година по изпълнение на «Програмата за опазване на околната среда» и «Програмата за управление на дейностите по отпадъците» на територията на Община Николаево. - Добавен на: 26.05.2017

 Решение № 137 -Отдаване под наем на поземлен имот идентификатор 51648.1.733 по кадастралната карта на гр.Николаево, общ. Николаево - Добавен на: 26.05.2017

 Решение № 138 -Отчет на кмета на общината, за състоянието и разпореждането с общинската собственост на община Николаево - Добавен на: 26.05.2017

 Решение № 139 - Определяне на заплатите на Кмет на Община и Кметове по кметства. - Добавен на: 26.05.2017

 Решение № 140 - Отпускане на еднократна помощ за погребение. - Добавен на: 26.05.2017

 Решение № 141- Отпускане на еднократна помощ за гражданин. - Добавен на: 26.05.2017

 Решение № 142 - Отпускане на еднолична финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 26.05.2017

 Решение № 143-Отпускане на еднолична финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 26.05.2017

 Решение № 144- Отпускане на еднолична финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 26.05.2017

 Решение № 145 -Отпускане на еднократна помощ на гражданин. - Добавен на: 26.05.2017

 Решение № 146 - Отпускане на еднолична финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 26.05.2017

 Решение № 156 Отдаване под наем на поземлени имоти по плана на с.Нова махала, общ. Николаево - Добавен на: 31.05.2017

 Решение № 157 - Отдаване под наем на поземлени имоти по плана на с.Нова махала, общ. Николаево - Добавен на: 31.05.2017

 Решение № 158- Отдаване под наем на поземлени имоти по плана на с.Елхово, общ. Николаево - Добавен на: 31.05.2017

 Решение № 159 - Разходване на средства от партидата на Община Николаево в банковата сметка за чужди средства към РИОСВ – Стара Загора за отчисленията по чл.20 от Наредба № 7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. - Добавен на: 31.05.2017

 Решение № 160 - Вземане на решение за предоставяне на собствени финансови средства на Община Николаево /в лева, с включено ДДС, минимум 10% от общия бюджет/ по Проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж” съгласно Ръководство за получателите на финансиране от Фонд „Социална закрила”. - Добавен на: 31.05.2017

 Решение № 147 Приемане на Общинска програма за закрила на детето-Община Николаево 2017 година - Добавен на: 29.06.2017

 Приложение към Решение № 147 - Добавен на: 29.06.2017

 Решение № 148 Приемане на Анализ за изпълнение на заложените дейности и степен на постигане на целите, заложени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. към началото на 2017 г., Годишен План за развитие на социалните услуги в Община Николаево за 2018 г. - Добавен на: 29.06.2017

 Приложение към Решение № 148 Годишен план за 2018г. - Добавен на: 29.06.2017

 Приложение към Решение № 148 Анализ - Добавен на: 29.06.2017

 Решение № 149 Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017 / 2018 година - Добавен на: 29.06.2017

 Решение № 150 Изплащането на командировки в страната на кмета на Община Николаево и председателя на Общински съвет Николаево. - Добавен на: 29.06.2017

 Решение № 151 Отпускане на еднолична финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 29.06.2017

 Решение № 152 Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Николаево - Добавен на: 29.06.2017

 Решение № 153 Приемане на Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Николаево. - Добавен на: 29.06.2017

 Решение № 154 Частична промяна на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица. - Добавен на: 29.06.2017

 Решение № 155 Частична промяна на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл.9 на Закона за местните данъци и такси. - Добавен на: 29.06.2017

 Решение № 161 - Изменение и допълнение в Наредба №11 за управление на общинските пътища на Общински съвет Николаево. - Добавен на: 03.08.2017

 Решение № 162 Отстраняване на заболели петна и изсъхнала и паднала дървесина. - Добавен на: 03.08.2017

 Решение № 163 Отпускане на еднократна помощ на гражданин. - Добавен на: 03.08.2017

 Решение № 164 Отпускане на еднократна помощ на гражданин. - Добавен на: 03.08.2017

 Решение № 165 Отпускане на еднолична финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 03.08.2017

 Решение № 166 Изменение в Наредба № 5 за рекламната дейност на територията на Община Николаево. - Добавен на: 03.08.2017

 Решение № 167 Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за учебната 2017/2018 година. - Добавен на: 11.09.2017

 Решение № 168 Одобряване на списък на „ Средищни училища” в Община Николаево. - Добавен на: 11.09.2017

 Решение № 169 Приемане Анализ на потребностите за личностно развитие на децата и учениците в община Николаево, област Стара Загора. - Добавен на: 11.09.2017

 Решение № 170 Информация по изпълнението на бюджета на Община Николаево за първо шестмесечие на 2017 г. - Добавен на: 11.09.2017

 Решение № 171 Корекции по бюджет за 2017 година. - Добавен на: 11.09.2017

 Решение № 172 Упълномощаване на Кмета на Община Николаево за извършване на необходимите действия по плащания по Договор № BG05FMOP001-3.002-209-С01 „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Николаево” – Бенефициент по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. - Добавен на: 11.09.2017

 Решение № 173Вземане на решение за прехвърляне на средства от бюджет на Община Николаево, Дейност 623 “Чистота”, Параграф 10-20 „Външни услуги” в извънбюджетна сметка по Оперативна програма на Европейския социален фонд „Развитие на човешките ресурси” по Договор BG05M9OP001-2.002-0103-C001, наименование на проекта „Помощ за независим живот”, по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001- - Добавен на: 11.09.2017

 Решение № 174 Изплащането на командировки в страната на кмета на Община Николаево и председателя на Общински съвет Николаево. - Добавен на: 11.09.2017

 Решение № 175 Осигуряване на средства за Домашен социален патронаж гр. Николаево. - Добавен на: 11.09.2017

 Решение № 176 Отпускане на еднократна помощ на гражданин. - Добавен на: 11.09.2017

 Решение № 177 Отстраняване на заболели петна и изсъхнала и паднала дървесина. - Добавен на: 11.09.2017

 Решение № 178 Определяне на позиция за гласуване на Кмета на Община Николаево - Косьо Косев на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по „ВиК” на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора, насрочено за 29.09.2017 г. - Добавен на: 25.09.2017

 Решение № 179 Актуализация на Разчета за капиталови разходи за 2017 година. - Добавен на: 25.09.2017

 Решение № 180 Вземане на решение за прехвърляне на средства от бюджет на Община Николаево, Дейност 604 – улично осветление, Параграф 1016-вода,горива и енергия-5000 лв. и Дейност 623-чистота, Параграф 1020-външни услуги-20 000 лв. в извънбюджетна сметка по Оперативна програма на Европейския социален фонд „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по Договор BG05М9ОР001-2.004-0010-С01, наименование - Добавен на: 25.09.2017

 Решение № 181 Отпускане на еднократна помощ на гражданин. - Добавен на: 25.09.2017

 Решение № 182 Утвърждаване на маломерни паралелки с. Едрево за учебната 2017/2018 година. - Добавен на: 27.10.2017

 Решение № 183 Вземане на решение за прехвърляне на средства от бюджет на Община Николаево, Дейност 604 – улично осветление, Параграф 1016- вода, горива и енергия – 5000лв. и Дейност 623 – чистота, Параграф 1020 – външни услуги- 20 000лв. в извънбюджетна сметка по Оперативна програма на Европейския социален фонд „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по Договор BG05М9ОР001-2.004-0010-С01, наимен - Добавен на: 27.10.2017

 Решение № 184 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 27.10.2017

 Решение № 185 - Отпускане на еднократна помощ на гражданин - Добавен на: 27.10.2017

 Решение № 186 Отпускане на еднократна помощ на гражданка - Добавен на: 27.10.2017

 Решение № 187 Отпускане на еднократна помощ на гражданин - Добавен на: 27.10.2017

 Решение № 188 Отпускане на еднократна помощ на гражданин - Добавен на: 27.10.2017

 Решение № 189 Отпускане на еднократна помощ на гражданка - Добавен на: 27.10.2017

 Решение № 190 Отпускане на еднократна помощ на гражданка - Добавен на: 27.10.2017

 Решение № 111 Определяне на годишен размер на таксата битови отпадъци за физически и юридически лица за 2017 г., по населени места в Община Николаево. - Добавен на: 01.12.2017

 Решение № 191- Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015-2019г - Добавен на: 01.12.2017

 Решение № 192 -Отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост - ПИ 48163.84.335 по плана на с.Елхово, общ. Николаево /отводнителен канал/. - Добавен на: 01.12.2017

 Решение № 193- Отдаване под наем на поземлен имот в землището на гр. Николаево, общ. Николаево. - Добавен на: 01.12.2017

 Решение № 194 -Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Николаево 2017-2020 г. - Добавен на: 01.12.2017

 Решение№ 195 -Приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на община Николаево - Добавен на: 01.12.2017

 Решение № 196 -Отпускане на еднократна помощ на гражданка - Добавен на: 01.12.2017

 Решение № 197 -Отпускане на еднократна помощ на гражданка - Добавен на: 01.12.2017

 Решение № 198 - Актуализация на Разчета за капиталови разходи за 2017 година. - Добавен на: 01.12.2017

 Решение № 199 - Изменение и допълнение в Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Николаево. - Добавен на: 18.01.2018

 Решение № 200- Изменение и допълнение в Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Николаево. - Добавен на: 18.01.2018

 Решение № 201 -Приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Николаево 2017 - 2020 г. - Добавен на: 18.01.2018

 Решение № 202 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка - Добавен на: 18.01.2018

 Решение № 203 - Провеждане на тържествена сесия и удостояване със символ «Почетен гражданин на гр. Николаево» на 06.12.2017 г., по случай 40 год. от обявяването на Николаево за град и 20 год. от създаването на Община Николаево - Добавен на: 18.01.2018

 Решение № 204 - Удостояване с най - високото отличие на Общински съвет Николаево-звание „Почетен гражданин на гр. Николаево”, което се присъжда за особен принос и заслуги към града и общината във всички области на обществения живот. - Добавен на: 18.01.2018

 Решение № 205 Определяне представител на Община Николаево в управителните органи в Общото събрание на Агенцията за регионално икономическо развитие (АРИР)-Стара Загора. - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 206 Определяне на представител на община Николаево в комисията за изработване на областна здравна карта на област Стара Загора. - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 207 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 208 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 209 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 210 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 211 Предложение на Председателя на Общински съвет Николаево вх.№05-00-288/15.12.2017 г. - ново обсъждане на Решение №199/30.11.2017 г. на ОбС Николаево за изменение и допълнение в Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Николаево. - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 212 Предложение на Председателя на Общински съвет Николаево вх.№05-00-289/15.12.2017 г. - ново обсъждане на Решение №200/30.11.2017 г. на ОбС Николаево за изменение и допълнение в Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Николаево. - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 213Предоставяне под наем на имотите – полски пътища и напоителни канали съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 214 Одобряване на План – сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци и План – сметка на разходи за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 година. - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 215 Издаване на запис на заповед от община Николаево в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 24/07/2/0/00785 от 15.12.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 216 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2018 година - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 217 Приемане бюджета за 2018 г. на Община Николаево - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 218 Определяне на максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 година и Определяне на максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 година. - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 219 Изплащането на командировки в страната и в чужбина на кмета на Община Николаево и председателя на Общински съвет Николаево. - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 220 Даване съгласие по постъпила молба Вх. №26-00-41/ 04.01.2018г. От Александър Илиев Илиев за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 221 Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2017 година до 31.12.2017 година. - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 222 Приемане на Отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост на Община Николаево, за 2017 година. - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 223 Отдаване под наем на поземлен имот в землището на с. Нова махала, общ. Николаево. - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 224 Отдаване под наем на поземлен имот по плана на с.Нова махала, общ. Николаево - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 225 Изменение и допълнение в Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл. 9 на ЗМДТ на Общински съвет Николаево - Добавен на: 23.02.2018

 Решение № 227 Определяне на позицията при гласуване на Кмета на община Николаево по решенията, посочени в дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Стара Загора. - Добавен на: 28.03.2018

 Решение № 228 Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Николаево за 2017 година - Добавен на: 28.03.2018

 Решение № 229 Отделяне на част от общински имот ПИ 48163.117.164 – полски път (общинска публична собственост) в самостоятелен поземлен имот, смяна на начина на трайното предназначение на отделената част от имота 48163. 117.164 находящ се в с. Елхово, община Николаево, обл.Стара Загора в земеделска територия - изоставена орна нива и продажба на същия, като се промени собствеността на отделения нов - Добавен на: 28.03.2018

 Решение № 230 Отделяне на част от общински имот ПИ 51648.501.1163 – второстепенна улица - общинска публична собственост в самостоятелен поземлен имот, находящ се в гр.Николаево, община Николаево, обл.Стара Загора, урбанизирана територия, като се промени собствеността на отделения нов имот - от публична общинска в общинска частна собственост, смяна на начина на трайното предназначение на отделената - Добавен на: 28.03.2018

 Решение № 231Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Николаево за периода 2018- 2020 г. - Добавен на: 28.03.2018

 Решение № 232 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 28.03.2018

 Решение № 233 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 28.03.2018

 Решение № 234 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 28.03.2018

 Решение № 235 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 28.03.2018

 Решение № 236 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 28.03.2018

 Решение № 237 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 28.03.2018

 Решение № 238 Предложение за отмяна на Решение №215, взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 11.01.2018г. с Протокол №31. - Добавен на: 28.03.2018

 Решение № 239 Издаване на запис на заповед от Община Николаево в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 24/07/2/0/00785 от 15.12.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони - Добавен на: 28.03.2018

 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО - Добавен на: 28.03.2018

 Решение № 240 Приемане на Отчет - изпълнение на Общински план за младежта за 2017 г. и Общински план за младежта за 2018 година. - Добавен на: 03.05.2018

 Решение № 241 Откриване на социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” - 1 брой, като делегирана държавна дейност в гр. Николаево. - Добавен на: 03.05.2018

 Решение №242 Отчет за изпълнение „Програма за управление на отпадъците в Община Николаево за 2017-2020 г.” за 2017 г. - Добавен на: 03.05.2018

 Решение № 243 Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2018/2019 година. - Добавен на: 03.05.2018

 Решение № 244 Отдаване под наем на поземлен имот идентификатор 51888.59.2 по плана на с.Нова махала, общ. Николаево. - Добавен на: 03.05.2018

 Решение № 245 Отдаване под наем на поземлен имот идентификатор 51888.27.480 по плана на с.Нова махала, общ. Николаево. - Добавен на: 03.05.2018

 Решение № 246 Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. - Добавен на: 03.05.2018

 Решение № 247 Продажба на поземлен имот с идентификатор 51648.48.637 по плана на гр.Николаево, общ. Николаево. - Добавен на: 03.05.2018

 Решение № 248 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 03.05.2018

 Решение № 249 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 03.05.2018

 Решение № 250 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 03.05.2018

 Решение № 251 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 03.05.2018

 Решение № 252 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 03.05.2018

 Решение № 253 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 03.05.2018

 Решение № 254 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 03.05.2018

 Решение № 255 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 03.05.2018

 Решение № 256 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 03.05.2018

 Решение № 257 Избор на заместник – председател на Общински съвет - Николаево. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 258 Приемане на Общинска програма за закрила на детето – община Николаево 2018 г. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 259 Приемане на Анализ за изпълнение на заложените дейности и степен на постигане на целите, заложени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. към началото на 2018 г., Годишен План за развитие на социалните услуги в Община Николаево за 2019 г. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 260 Отдаване под наем недвижим имот публична общинска собственост – Лекарски кабинети в Здравна служба гр. Николаево за срок от 5 години. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 261 Отдаване под наем недвижим имот публична общинска собственост – Лекарски кабинети в Здравна служба гр. Николаево за срок от 5 години. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 262 Отдаване под наем недвижим имот публична общинска собственост – Стоматологичен кабинет в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Николаево за срок от 5 години. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 263 Отдаване под наем недвижим имот публична общинска собственост – Стоматологичен кабинет в Здравна служба гр. Николаево за срок от 5 години. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 264 Отдаване под наем недвижим имот публична общинска собственост – Стоматологичен кабинет в Здравна служба гр. Николаево за срок от 5 години. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 265 Отдаване под наем недвижим имот публична общинска собственост – Лекарски кабинет в Здравна служба с. Нова махала, общ.Николаево за срок от 5 години. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 266 Отдаване под наем недвижим имот публична общинска собственост – Стоматологични кабинети в Здравна служба с. Елхово и с.Едрево за срок от 5 години. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 267 Отдаване под наем недвижим имот публична общинска собственост – Лекарски кабинети в Здравна служба с. Елхово и с.Едрево за срок от 5 години. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 268 Даване съгласие по постъпила молба Вх. №26-00-736/ 10.04.2018г. от Катя Атанасова Колева за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 269 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 270 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 271 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 272 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 273 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 274 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 275 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 276 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 277 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 278 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 279 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 280 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 05.06.2018

 Решение № 281 - относно Приемане на инвестиции извършени от оператора по ВиК през 2017 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по ВиК. Същите инвестиции съгласно чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ) са публична общинска собственост и следва да се заведат в баланса на Община Николаево. - Добавен на: 18.07.2018

 Решение № 282 Продажба на поземлен имот с идентификатор 51648.46.293 по плана на гр.Николаево, общ. Николаево - Добавен на: 18.07.2018

 Решение № 283 Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатори 51888.70.6; по плана на с.Нова махала, общ. Николаево - Добавен на: 18.07.2018

 Решение № 284 Отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 27070.51.356; 27070.50.356; 27070.50.353; 27070.50.352; 27070.50.346; по плана на с.Едрево, общ. Николаево - Добавен на: 18.07.2018

 Решение № 285 Отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 27070.51.356; 27070.50.356; 27070.50.353; 27070.50.352; 27070.50.346; по плана на с.Едрево, общ. Николаево - Добавен на: 18.07.2018

 Решение № 286 Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатори 27070.52.381; по плана на с.Едрево, общ. Николаево. - Добавен на: 18.07.2018

 Решение № 287 Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатори 27070.52.365; по плана на с.Едрево, общ. Николаево. - Добавен на: 18.07.2018

 Решение № 288 Предложение на Председателя на Общински съвет Николаево вх.№05-00-129/22.05.2018 г. – за ново обсъждане на Решения №№260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 и 267/26.04.2018 г. на ОбС - Николаево. - Добавен на: 18.07.2018

 Решение № 289 Предложение от НИКОЛАЕВО - КОСЬО ХРИСТОВ КОСЕВ - кмет на Община НИКОЛАЕВО, относно издаване на Запис на заповед от Община НИКОЛАЕВО в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция, обезпечава авансово плащане по Договор № 24/07/2/0/00826 от 19.04.2018.г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за пр - Добавен на: 18.07.2018

 Решение № 290 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 18.07.2018

 Докладна записка - промени в правилника за организацията и дейността на ОбС Николаево - Добавен на: 20.07.2018

 Решение № 291 Кандидатстване на община Николаево по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по реда на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видо - Добавен на: 21.08.2018

 Решение № 292 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 21.08.2018

 Решение № 293 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 21.08.2018

 Решение № 294 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 21.08.2018

 Решение № 295 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 21.08.2018

 Решение № 296 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 21.08.2018

 Решение № 297Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 21.08.2018

 Решение № 298 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 21.08.2018

 Решение № 299 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 21.08.2018

 Решение № 300 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 21.08.2018

 Решение № 302 Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. - Добавен на: 21.08.2018

 Решение № 303 : Преразглеждане на Решение №229, взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.02.2018 г. с Протокол №33. - Добавен на: 21.08.2018

 Решение № 304 Кандидатстване на Община Николаево по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по реда на процедура чрез подбор: «Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура» по подмярка 7.2 «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и об - Добавен на: 21.08.2018

 Решение № 305 Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за учебната 2018/2019 година. - Добавен на: 18.09.2018

 Решение № 306 Одобряване на списък на „Средищни училища” в Община Николаево. - Добавен на: 18.09.2018

 Решение № 307 Вземане на решение за прехвърляне на средства от бюджет на Община Николаево, Дейност 604 – улично осветление, Параграф 1016 - вода, горива и енергия – 5000лв. и Дейност 623 – чистота, Параграф 1020 – външни услуги - 20 000лв. в извънбюджетна сметка по Оперативна програма на Европейския социален фонд „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по Договор BG05М9ОР001-2.004-0010-С01, наим - Добавен на: 18.09.2018

 Решение № 308 Вземане на решение за ползване на Безлихвен заем от: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево, ПГ „Атанас Дамянов“ гр. Николаево, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Нова махала, НУ „Братя Жекови“ с. Елхово и НУ „Васил Левски“ с. Едрево по проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфичните - Добавен на: 18.09.2018

 Решение № 309 Изплащането на командировки в страната и в чужбина на кмета на Община Николаево и председателя на Общински съвет Николаево. - Добавен на: 18.09.2018

 Решение № 310 Информация по изпълнението на бюджета на Община Николаево за първо шестмесечие на 2018 г. - Добавен на: 18.09.2018

 Решение № 311 Актуализация на Pазчета за Капиталови разходи за 2018 г. - Добавен на: 18.09.2018

 Решение № 312 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 18.09.2018

 Решение № 313 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 18.09.2018

 Решение № 314 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 18.09.2018

 Решение № 315 Предложение на Председателя на Общински съвет Николаево вх.№05-00-179/16.07.2018 г. – ново обсъждане на Решение №302/27.06.2018 г. на ОбС Николаево. - Добавен на: 18.09.2018

 Решение № 316 Отмяна на Наредба №11 за управление на общинските пътища на територията на Община Николаево и приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Николаево. - Добавен на: 18.09.2018

 Решение № 317 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 18.09.2018

 Решение № 318 Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатори 51648.1.733; по плана на гр.Николаево, общ. Николаево - Добавен на: 29.10.2018

 Решение № 319 Определяне на позиция за гласуване на Кмета на Община Николаево - Косьо Косев на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по „ВиК” на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора, насрочено за 08.10.2018 г. - Добавен на: 29.10.2018

 Решение № 320 Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. - Добавен на: 29.10.2018

 Решение № 321 Изменение и допълнение в Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Николаево. - Добавен на: 29.10.2018

 Решение № 322 Добавяне на длъжности имащи право на изплащане на част от направените транспортни разходи от местоживеене до работното място. - Добавен на: 29.10.2018

 Решение № 323 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 29.10.2018

 Решение № 324 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 29.10.2018

 Решение № 325 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 29.10.2018

 Решение №326 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 29.10.2018

 Решение № 327 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 29.10.2018

 Решение № 328 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 23.11.2018

 Решение № 329Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 23.11.2018

 Решение № 330 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 23.11.2018

 Решение № 331 Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани. - Добавен на: 23.11.2018

 Решение № 332 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 23.11.2018

 Решение № 359 Приемане на окончателен годишен план на бюджета и отчета на бюджета за 2017 г. на Община Николаево - Добавен на: 28.12.2018

 Решение № 333 Допусната явна фактическа грешка в Докладна записка изх. № 05-00-1101 / 23.05.2018 г. на Кмета на Община Николаево и в Решение № 281 / 30.05.2018 г. на ОбС Николаево - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 334 Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2018г. - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 335 Издаване на запис на заповед от Община Николаево в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № 24/07/2/0/00785 от 15.12.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селск - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 336 Издаване на Запис на заповед от община Николаево в полза на Министерството на труда и социалната политика, обезпечаващ авансово плащане по Допълнително споразумение по договор №BG05M9OP001-2.004-0010-C01 от 10.05.2016 г. по процедура BG05M9ОP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, за Проект „Социално включване в община Николаево”, сключен между Община Николаево и Министерство на - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 337 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 338 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 339 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 340 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 341 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 342 Изплащането на командировки в страната и в чужбина на кмета на Община Николаево и председателя на Общински съвет Николаево. - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 343 Отпускане на финансова помощ за погребение на гражданин. - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 344 Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост в землището на с. Елхово, общ. Николаево, обл. Стара Загора - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 345 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – собственост на Община Николаево за 2019 година - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 346 Прилагане разпоредбите на чл.127, ал.6 от ЗУТ за одобряване на Окончателен проект на общ устройствен план на община Николаево, заедно с отделните части към него, графични и текстови материали, правила и нормативи за прилагането му. - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 347 Изменение и допълнение в Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл. 9 на ЗМДТ на Общински съвет Николаево. - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 348 Промяна на решение № 336/31.10.2018г.на ОбС Николаево – Издаване на Запис на заповед от община Николаево в полза на Министерството на труда и социалната политика, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG05M9OP001-2.004-0010-C01 от 10.05.2016 г. по процедура BG05M9ОP001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“, за Проект „Социално включване в община Николаево”, сключен между Община - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 349 Издаване на Запис на заповед от община Николаево в полза на Министерството на труда и социалната политика, обезпечаващ авансово плащане по Допълнително споразумение по договор №BG05M9OP001-2.004-0010-C01 от 10.05.2016 г. по процедура BG05M9ОP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, за Проект „Социално включване в община Николаево”, сключен между Община Николаево и Министерство н - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 350 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 351 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 352 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 353 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 354 Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 355 Одобряване на План – сметка за предстоящите приходи и разходи на дейност „Чистота“ в Община Николаево през 2019 година. - Добавен на: 08.01.2019

 Решение № 356 Сключване на договори за ползване на имоти – полски пътища, включени в споразумение, за масивите за ползване за стопанската 2018-2019 година на територията на Община Николаево. - Добавен на: 06.03.2019

 Решение № 357 Отделяне на част от общински имот ПИ 51648.501.524 – за комплексно застрояване, частна общинска собственост в самостоятелен поземлен имот, находящ се в гр.Николаево, община Николаево, обл.Стара Загора, урбанизирана територия и продажба на същия. - Добавен на: 06.03.2019

 Решение № 358 Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по „ВиК” на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора. - Добавен на: 06.03.2019

 Решение № 359 Приемане на окончателен годишен план на бюджета и отчета на бюджета за 2017 г. на Община Николаево - Добавен на: 06.03.2019

 Декларация от ОбС Николаево - за запазване на Банка ДСК - клон Николаево - Добавен на: 18.03.2019

 Решение № 360 от 31.01.2019 - за приемане на бюджет 2019 - Добавен на: 15.04.2019

 Решения с № № 361-366 от 31.01.2019 г. по Протокол № 46 - Добавен на: 15.04.2019

 Решение № 367 от 31.01.2019 г. - приемане на Отчет за дейността на МКБППМН в Община Николаево за 2018 г. - Добавен на: 15.04.2019

 Решения с № № 368-389 от 28.02.2019 г. по Протокол № 47 - Добавен на: 15.04.2019

 Решения с № № 390-408 от 28.03.2019 г. по Протокол № 48 - Добавен на: 23.04.2019

 Решения с № № 409-416 от 30.04.2019 г. по Протокол № 49 - Добавен на: 10.05.2019

 Решения с № № 417-428 от 30.05.2019 г. по Протокол № 50 - Добавен на: 04.06.2019

 Решения с № № 429-438 от 27.06.2019 г. по Протокол № 51 - Добавен на: 15.07.2019

 Решения с № № 439-451 от 31.07.2019 г. по Протокол № 52 - Добавен на: 06.08.2019

 Решение № 452 от 22.08.2019 г. по Протокол № 53 - Добавен на: 05.09.2019

 Решения с № № 453-463 от 29.08.2019 г. по Протокол № 54 - Добавен на: 05.09.2019

 Решения с № № 464-475 от 20.09.2019 г. по Протокол № 55 - Добавен на: 30.09.2019

 Приложения 10 и 11 към Решение № 466 / 20.09.2019 г. - Добавен на: 30.09.2019« назад