ПрофилГеографско разположение

Географското разположение и природата на Николаево са приказни. Или трябва да си израсъл там, или пък да си истински писател натурист, за да можеш да усетиш това несравнимо кътче на земята, където буквално се кръстосват сенките на Балкана и на Средна гора, където вечерните залези напомнят една мистична изповед, където цъфти дъхавия гюл, зрее сладък мискет, където градините пращят от имане, реките са пълни с риба, горите с дивеч и гъби.

Общинският център - гр. Николаево е разположен до важни транспортни артерии: автомагистрала София- Бургас, магистрален път Русе – Свиленград през "Проходът на Републиката" и задбалканската ж.п.- линия

Разположението на два от основните за страната автомобилни пътища в посока изток-запад (главен път І-6 Кюстендил –София –Карлово -Бургас) и север- юг (Европейски транспортен коридор № 9 от Европа през Дунав до Бяло море) и успоредно преминаващите железопътни линии е определящо по отношение формирането на селищната система и транспортната мрежа на общината. Републиканските пътища – І, ІІІ клас обхващат 515 дка от територията на общината, а четвъртокласните, местни и ведомствени - 80,8. Пътищата от републиканската пътна мрежа, преминаващи през или в непосредствена близост до общинските територии (международен транспортен коридор № 9 преминава на 2 км от общината през прохода Хаинбоаз) са в относително добро състояние и отговарят на националните ни стандарти.

Селищната мрежа на община Николаево се състои от 4 населени места.
 В нея се включват  селата Нова махала, Елхово и Едрево.

Град Николаево е административен център на общината. Общата площ на гр. Николаево е 14.867 км2. Отстои на 203.104 км от гр. София Град Николаево е разположен в централната част на Република България, в източния край на Розовата долина, между Стара планина и Средна гора, по поречието на река Тунджа.  Хълмът Хасара  /Асара/ се намира от северната му страна. На североизток от него е южният край на историческия проход „Хаин боаз”. На юг селището е разположено до левия бряг на р. Тунджа с николаевски землища и от южната страна на реката. На изток  тече р. Радова, продължение на реките Хаинбоазка и Лазовска. На запад градът граничи със землището на с. Нова  махала.

Град Николаево граничи с три общини, както следва: на север и изток с община Гурково, на запад с община Мъглиж и на юг с община Стара Загора.

През територията на град Николаево преминава част от главната железопътна линия София – Казанлък – Карнобат – Варна. ЖП линиите заемат площ от 113 дка от общата площ на общината. ЖП гара Николаево обслужва всички селища на общината.

Град Николаево попада в преходно- континенталната климатична област. Климатът е умерено – континентален,  повлиян е  от разположението му между двете планински вериги на север – Стара планина и на юг – Средна гора. Надморската му височина е 380 м. Ограниченото влияние на северните въздушни маси е предпоставка за сравнително мека зима и лято без големи горещини. Валежите са около средните за страната. Снежната покривка е сравнително неустойчива, като продължителността й се увеличава в северна посока и е най-дълга по планинските склонове.

През летните месеци се наблюдават значителни засушавания. Като цяло средногодишните количества валежи са достатъчни за пасищата и другата естествена тревна растителност, но са в недостиг за селското стопанство.

Наличието на високи оградни планини възпрепятства преноса на студени въздушни маси от север, ето защо районът се характеризира със слаби ветрове, неоказващи влияние върху селското стопанство в района.

Почвите в района са разнообразни. Превес имат кафявите и кафявите горски почви.

Кафявите горски преходни почви заемат междинно положение и са най-разпространени. Отличават се с добри горско растителни условия и обуславят средно богатите месторастения. Добре запасени са с хумус и общ азот. По механичен състав кафявите горски почви са от глинесто-песъчливи до средно песъчливо-глинести. Имат от силно кисела до слабо кисела реакция.

Почвите в района са подходящи за отглеждане на трайни насаждения, етерично. маслени и технически култури, както и някои видове зеленчуци.

Водните ресурси включват теченията на реките Тунджа и Радова. В непосредствена близост до общината се намира язовир Жребчево, малко използван от местната общност ресурс.

Общата площ на водните течения и водни площи е 4807 дка, 3200 дка от които са рибарници.

 Територията на гр. Николаево е богата  на високи подпочвени води, а повърхностният оток се формира в по-голяма степен от валежите и в по-малка от снеготопенето. Данните за средногодишните количества за общината са близки до средните за страната.

Районът на гр. Николаево е сравнително беден на природни ресурси, но има единични находища на нерудни полезни изкопаеми.

Територията на гр. Николаево има добри условия за опазване на жизнена биологична структура на средата. Растителността е предимно широколистна - дъб, габър, дива ябълка, клен, глог, дива круша, върба, ясен, липа, акация и др. Срещат се шипка, къпина, дрян и др.

Има и растения, които се използват за билки: маточина, подбел, бял равнец, жълт кантарион, дива чубрица, дива мента, оман, бабини зъби и др.

В района на Николаево има блатен аир.

В района на гр. Николаево се срещат зайци, сърни, елени, глигани, чакали, язовец и др. от птици: славей, кълвач, сова, сокол, кукумявка и др. Широко разпространени са змиите, костенурки, гущери и др.

« назад