ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - НЧ ЗОРНИЦА 1928 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРНИЦА 1928”

 

 

Утвърдил:

Пенка Кехайова

Председател НЧ”Зорница 1928”

с.Нова махала,18.09.2014г

 

 

 

 

  

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

за реда, планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществените поръчки

 

 

  Раздел I

 

Общи положения

 

1.  Настоящите правила се приемат на основание чл. 8б от ЗОП и уреждат реда и условията за:

  а) контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки;

  б) съхранение и комплектоване на документите и досиетата на процедурите за обществените поръчки.

 2. Настоящите правила целят да създадат условия за законосъобразно и ефективно разходване на бюджетните средства, както и публичност и прозрачност на действията по планиране, провеждане и възлагане на обществените поръчки.

 3. По смисъла на настоящите правила и на основание чл.7 т.1 от ЗОП,чл.17 и 17а от ЗНЧ, Възложител на обществените поръчки са Председателят и Секретарят на Народно читалище „ЗОРНИЦА 1928” с.Нова махала.

  

 

Раздел II

 

Отговорности

 

    1. Председател и секретар – Възложител на обществената поръчка.

 

1.1. Отговаря за цялостната защита на интересите на Народно читалище „ЗОРНИЦА 1928” с.Нова махала и без да упълномощава друго лице, упражнява правата на Възложител при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки.

1.2. Подписва решението за откриване на процедурата и утвърждава изготвената документация и обявлението за обществената поръчка след тяхното съгласуване по реда, определен в настоящите правила.

1.3. Подписва поканите за участие;

1.4. Подписва писмата за уведомяване на участниците в процедурата по процедурни въпроси;

1.5. Подписва и заповедта за назначаване на комисия (жури при конкурс за проект) за отваряне, оценка и класиране на постъпилите предложения;

1.6. Приема протокола от работата на комисията (журито), назначени за отваряне и оценка на постъпилите предложения;

1.7. Подписва решението за класиране и определяне на изпълнител/и на обществената поръчка, респективно – решението за прекратяване на процедурата;

1.8.Подписва договора за възлагане на обществената поръчка.

 

 

Раздел III

 

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

 

1. В настоящия раздел се определят правила за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, със стойности без ДДС определени в чл. 14 ал. 3 от ЗОП.

2. Поканата и информацията към нея съгласно изискванията на чл. 101 „б” от ЗОП се изготвя от длъжностно лице на заявителя .

2.1. Поканата се публикува в един и същи ден на Портала за обществени поръчки на сайта на АОП от Председателя  на Читалището, както и в профил на купувача на сайта на община Николаево (поради факта че читалището няма собствен сайт).

2.2. В профила на купувача заедно с поканата се публикуват и приложенията към нея.

3. Срокът за получаване на офертите не може да бъде по-кратък от 7 работни дни и започва да тече от деня, който следва денят на публикуването на поканата в профила на купувача.

4. 1.Офертите се приемат от служител на читалището.

4.2. При получаване на  оферта за участие на ръка или по пощата, служителят задължително отбелязва във входящия регистър следните данни:

  1. предмет на обществената поръчка;
  2. име/наименование на кандидата/участник;
  3. пореден номер;
  4. дата и час на получаване;

4.3. Когато офертата е получена на ръка, на приносителя се издава талон, в който се отбелязват обстоятелствата по ал.2 т.3 и т.4

5. Възложителят, определя със заповед, изготвена в деня след изтичане на срока за събиране на офертите, комисия, на която възлага да получи, разгледа и оцени офертите в съответствие с чл.34 ал1,2 и 3 от ЗОП.

5.1. Комисията се състои от нечетен брой членове, не по-малко от трима, включително председател.

5.2. Като членове на комисията се назначават:

  1. служител от читалището
  2. юрист;
  3. лице, с професионална квалификация и опит свързана с предмета на поръчката.

5. Когато в комисията, като член или консултант, участва външен експерт, преди издаване на заповедта за назначаване на комисия, с него се сключва писмен договор.

6. След назначаване на комисията и получаване на списъка с офертите, всички членове и консултанти ако има такива, попълват декларации за обстоятелства по чл. 35 ал. 1 т. 2, 3 и 4 от ЗОП.

6.1. Членовете на комисията да приемат решенията си с мнозинство.

7. В срок не по-дълъг, от срока на валидност на офертите, длъжностните лица от комисията изготвят и подписват протокол с класирането на офертите и представят протокола на възложителя за утвърждаване.

8. Когато са налице пречки да бъде определен изпълнител на обществената поръчка, комисията предлага преустановяване на избора, за което излага съответните мотиви.

 

Раздел IV

 

Комплектуване и съхранение на документите и досиетата на процедурите за обществените поръчки

 

 

1. Досието на обществените поръчки възложени чрез публични покани, се съхранява от заявителя в срок от 3 г. след приключване изпълнението на договора и съдържа минимум следните документи:

- Покана по образец на АОП за участие в процедурата;

- Заповедта за провеждане на процедурата;

- Всички ценови оферти, заедно с пликовете и всички документи в тях;

- Протокол на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите;

- Изискуемите документи за сключване на договора по чл. 101е ал. 2 от ЗОП;

- Договор за възлагане на обществена поръчка.

 

 

 

Настоящите „Вътрешни правила за реда, планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, са приети на редовно заседание на читалищното настоятелство с протокол №6 от 23.09.2013г. в съответствие със ЗОП и ЗНЧ.

« назад