СтруктураПриложение №1

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Общинска администрация –  Общ брой: 31 щ. бр.

А.Изборни длъжности : 4
    Кмет на община – 1
    Кметове на кметства – 3

Б.  Администрация на общината – общ брой : 27 щ.бр.

Б1. Длъжности пряко подчинени на кмета на общината – 2.5
  1. Зам. Кмет - 1
  2. Секретар на община – 1
  3. Гл. архитект – 0.5 бр.

Б.ІІ.Дирекции:

Обща администрация

1. Дирекция „Административно информационно и техническо обслужване”  – 7.5 щ.бр.

Специализирана администрация

1.Дирекция „Общински дейности и устройство на територията” – 9 щ. бр. в т.ч.  Директор на Дирекция
2.Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и местни приходи”-8 щ.бр. в т.ч. Директор Дирекция

Приложение № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

НАИМЕНОВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ, СЪГЛАСНО ЕДИННИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ


по
ред
Наименование на длъжността Длъжн. ниво Мин. обр. степен   Мин.   ранг Мин. опит Вид правоотношение
А. Ръководни длъжности          
1. Секретар на община А6 Бакалавър ІІ мл. 6 години Служебно
2. Директор на Дирекция А7 Бакалавър ІІІмл. 5 години Служебно
3.  Началник на отдел А8 Бакалавър ІІІмл. 4 години Служебно
             
Б. Експертни длъжности с аналитични
и/или контролни ф-ии
         
1. Гл. инженер Б7 Бакалавър ІVмл. 2 години Служебно
2. Гл. експерт Б7 Бакалавър ІVмл. 2 години Служебно
3. Гл.вътр. одитор Б7 Бакалавър ІVмл. 2 години Служебно
4. Гл. счетоводител Б7 Бакалавър ІVмл. 2 години Служебно
5. Служител по сигурността на инф. Б7 Бакалавър ІVмл. 2 години Служебно
6. Финансов контрольор Б7 Магистър ІVмл. 3 години Служебно
7. Ст. експерт Б8 Магистър Vмл. 2 години Служебно
8. Ст. счетоводител Б8 Магистър Vмл. 2 години Служебно
9. Секретар на МКБППМН Б8 Бакалавър Vмл. 2 години Служебно
В. Експертни длъжности със спомагателни ф-ии          
1. Гл. спец. в община В5 Средно - 1 година Трудово
2. Гл. спец. в кметство В6 Средно - 1 година Трудово
3. Ст. спец. в община В6 Средно - 1 година Трудово
4. Ст. счетоводител В6 Средно - 1година Трудово
5. Ст.спец в кметство В7 Средно - - Трудово
6. Мл.спец. в община В7 Средно - - Трудово
7 Мл.счетоводител В7 Средно - - Трудово
8. Техн. сътр. в община В8 Средно - - Трудово
Г. Технически длъжности          
Г1. Изпълнител Г1 Средно - - Трудовопо
ред  
Структурни звена и длъжностни наименования Име, презиме и фамилия
 ИЗБОРНИ   ДЛЪЖНОСТИ
1. КМЕТ КОСЬО ХРИСТОВ КОСЕВ
2. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА  
  КМЕТ НА С.НОВА МАХАЛА ЩИЛИЯН ВЕЛИНОВ ВЕЛИНОВ
  КМЕТ НА С.ЕДРЕВО ДИНКО ТАНЕВ ДЕДЕВ
  КМЕТ НА С.ЕЛХОВО ТОДОР ПЕТКОВ ЗАГОРЧЕВ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
1. ЗАМ. КМЕТ ИНЖ. ПЕТКО ИВАНОВ ПОПОВ
2. СЕКРЕТАР НЕЗАЕТА
3. ГЛ.АРХИТЕКТ -0,5 бр. ДОРОТЕЯ ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
1. Гл. специалист „ГРАО” ТОДОРКА ДИМОВА ГАНЧЕВА
Ст. Специалист „Административно обслужване в кметство” - 3
2. с.Нова Махала ПЕНКА ПЕТРОВА КЕХАЙОВА
3. с.Едрево ЛЮБОМИРА СЛАВОВА СЛАВОВА
4. с.Елхово ИВАНКА ДИМИТРОВА РАЙНОВА
5. Гл. специалист „Канцелария и деловодство” МАРИАНА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
6. Изпълнител „Шофьор” ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
7. Изпълнител „Домакин и архив” НЕЛИ ГАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
8. Сътрудник „Обслужване на Обс и Секретар на МКБППМН-0,5 бр. ЛЮБКА ЛЮБОМИРОВА БАЛКАНСКА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”
1. ДИРЕКТОР на ДИРЕКЦИЯ  „ОДУТ” НЕЗАЕТА
2. Гл. Специалист „Земеделие, екология, озеленяване и чистота” МАРИАНА СТОЙКОВА ДРАГНЕВА
3. Ст. експерт „Общинска собственост и икономически дейности” инж. ВЕСЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА - ИВАНОВА
4. Гл. специалист „ОМЗ, ГЗ и сигурност на информация” СТАЙКО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
5. Гл. специалист „Кадастър и регулация” ЖИВКА МИХОВА ПОПОВА
6. Гл. специалист „Строителство и ПВЗ” АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
7. Гл. специалист „Програми и проекти” ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА КИШЕВА
8. Ст. експерт „Образование, култура,здравеопазване и спорт” ПЕНКА ВАСИЛЕВА ГЕНЧЕВА
9. Мл. Експерт „Административно – информационно обслужване” НЕЗАЕТА
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ”
1. Директор на Дирекция „ФСДМП” ДИАНА КОЛЕВА ПЕТКОВА
2. Гл. специалист „Човешки ресурси” БОНКА ТАНЕВА ПАВЛОВА
3. Гл. Счетоводител ЗЛАТКО ХРИСТОВ ГЕНЧЕВ
4. Гл. експерт „Бюджет и човешки ресурси” ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВИДОЛОВ
5. Гл. Специалист „Счетоводител” ИВАН МИХАИЛОВ БОРИСОВ
6. Гл. Специалист „Касиер” ДИАНА ГЕОРГИЕВА МОЛЛОВА
7. Гл. Специалист „Счетоводител Местни Приходи” ПЕНКА АНТОНОВА ЖЕЛЕВА
8. Гл. Специалист „Касиер  Местни Приходи” ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ГОСПОДИНОВА

 

« назад