СтруктураПриложение № 1

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Общинска администрация –  31 щатни бройки

        А. Изборни длъжности: 4 щатни бройки
Км​ет на община – 1
Кметове на кметства – 3
       
        Б.  Администрация на общината: 27 щатни бройки
Б.1. Длъжности, пряко подчинени на кмета на общината – 2.5
  Заместник Кмет - 1
  Секретар на община – 1
  Главен архитект – 0.5 
 
Б.2.Дирекции:
Обща администрация
1. Дирекция „Административно информационно и техническо обслужване”  – 7.5 щатни бройки.
Специализирана администрация
1.Дирекция „Общински дейности и устройство на територията” – 9 щатни бройки в т.ч.  Директор Дирекция
2.Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и местни приходи” - 8 щатни бройки в т.ч. Директор Дирекция

 

Приложение № 2

                                    ОРГАНОГРАМА

 

 

« назад