Напредък по реализацията на проект " Социално включване" на Община НиколаевоПРОЕКТ “СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ” – ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

На 31 май 2011 г , Министърът на труда и социалната политика   връчи  на първите  общини  Споразумения за финансиране по Проекта за социално включване, между които и на Община Николаево.

Проектът  е насочен предимно към семействата от малцинствата, които са с ниски доходи, трудно се интегрират на трудовия пазар и често не пращат децата си на детска градина и училище.

Идеята е да се предложат услуги за децата до 3-годишна възраст и техните родители, които да развият умения за отглеждане на детето си, както и за децата от 3 до 7 години, които да се интегрират в детската градина и училище.

 

 Цели

 

-Популяризиране на възможностите на социалните услуги за начините и видовете на подкрепа за деца и семейства в нужда.

-Осигуряване на качествени и достъпни социални услуги за подобряване на качеството на живот на семействата с деца от 0 до 7 г. и грижа за общностите в риск.

-Подкрепа на семействата в риск за грижа за децата и превенция на рисковото поведение и неглижиране на децата.

-Формиране на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите с цел осигуряване на добра семейна среда за малките деца.

-Подкрепа на уязвимите родители в отглеждането на децата и за справяне със семейните проблеми чрез развиване на умения и ресурси за пълноценното им социално включване и реализация.

-Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи чрез преодоляване на социалното изключване, изграждане на умения, необходими за равен старт в училище, преодоляване на езиковата бариера чрез средствата и методите за работа в детските градини.

-Редовно наблюдение на здравния статус, физическото и психомоторното развитие на децата, превенция на детската заболеваемост и други рискове в ранна детска възраст и формиране на здравна култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравните рискове.

-Подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище. Подобряване условията за развитие на децата с увреждания отглеждани в семейството.

-Обучение на педагогически и непедагогически персонал за работа с деца от ромски произход.

 

 

 Очаквани резултати

 

-Повишено общо благосъстояние на децата.

-Усвоени родителски умения сред уязвимите групи родители.

-Осигуряване на условия за толерантност и недискриминация по отношение на всички деца.

-Създаване на предпоставки за реална интеграция и безболезнена адаптация към училищната среда на децата от ромски произход.

-Задържане и повишаване на посещаемостта на ромските деца в детските ясли, градини и предучилищни групи.

-Намаляване на броя на децата, страдащи от социално-значими заболявания.

-Подобрена училищна готовност на децата от уязвими семейства и децата с увреждания на възраст до 7 години;

-Повишаване броя на обучените специалисти за работа с деца в риск и техните родители.

 

Целеви групи:

-Бебета и деца от 0 до 3 г. и техните родители, уязвими ромски семейства, които не полагат адекватни грижи за децата си и ги излагат на риск; младежи от високо рискови общности- представители на ромския етнос; родители получаващи социални помощи и безработни; самотни родители; семейства с три и повече деца;  родители за първи път; родители в рискова възраст; родители с ниско ниво на образование; семейства живеещи в лоши жилищни условия.

-Деца от 3 до 7-годишна възраст от уязвими семейства, от ромската етническа група, деца с увреждания, групи за предучилищна подготовка.

-Родители на деца от 3 до 7-годишна възраст от уязвими семейства, от ромската етническа група, получатели на социални помощи, безработни; семейства с три или повече деца; самотни родители; родители с ниско ниво на образование; семейства живеещи в лоши жилищни условия; родители неполагащи достатъчни грижи за децата си; родители на  деца с увреждания.

-Деца с увреждания, подлежащи на записване в първи клас.

 

Напредък по реализацията на проекта:

 

Към 10 декември 2013 г са завършени строително-монтажните работи по проекта, като помещенията в които ще се предоставят услугите по населени места са в готовност, както следва:

 

   - за гр.Николаево – в Социален дом (първи етаж на бивша здравна служба), където в едно от помещенията ще се провеждат срещите, обучение и консултации с родителите, другото е за медицински прегледи и манипулации на децата от 0 до 3 години.  

 - за с.Нова Махала – във втори корпус на ЦДГ – първи етаж. В едно от тези помещения ще се провеждат срещите, обучение и консултации с родителите, другото е за медицински прегледи и манипулации на децата от 0 до 3 години.

   - за с.Едрево – помещение на общинска сграда за провеждане срещите, обучение и консултации с родителите и кабинет за медицински прегледи и манипулации на децата от 0 до 3 години

 

 

Тече процедура за избор на фирма изпълнител за доставка и монтаж на мебели и специализирано медицинско оборудване. До края на м.декември 2013 година, помещенията ще бъдат в готовност за провеждане на мероприятия.

 

 

Изготвил :Петя Гангалова – Зам.-Кмет на Община Николаево

 

« назад