Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община НиколаевоНа основание чл. 26,ал. 2 от  Закона за нормативните актове,кметът на община Николаево – Косьо Косев, внася за обсъждане в 14 дневен срок проект за приемане на наредба за управление на отпадъците на територията на община Николаево.

Приложение:

 1. Докладна записка до Председателя на Общински съвет Николаево.
 2.  Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Николаево.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НИКОЛАЕВО

 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

 

от Косьо Христов Косев – Кмет на Община Николаево

 

Относно: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Николаево

 

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            Предлагам на Вашето внимание нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Николаево. С тази наредба се уреждат правата и задълженията  по отношение на дейностите  за управление на отпадъците на територията на Община Николаево, на физическите лица, които живеят или временно пребивават в общината, както и на  юридическите лица, които осъществяват дейност на нейна територия.

 

 1. Причини, които налагат приемането.

 

Действащата към момента Наредба за поддържане и опазване чистотата и околната среда на територията на Община Николаево,  приета от Общински съвет гр. Николаево с Решение № 171/21.06.2006 г. по протокол № 21,  е необходимо да бъде изменена съгласно новия Закон за управление на отпадъците /обн. В ДВ, бр.53/13.07.2012 год./.

За предотвратяване и намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху хората и околната среда и ограничаване броя на нерегламентираните сметища на  територията на общината, е необходимо нормалното уреждане на проблемите и дейностите, заложени в чл.22 от Закона за управление на отпадъците.

 1. Цели, които се поставят.
 •   Да се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда;
 • Да се подобри реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, производствени и масово разпространени отпадъци на територията на общината;
 • Поддържане чистотата на територията на общината;
 1. Финансови и други средства необходими за прилагане на новата наредба.
 • Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед приемането на  предлаганите изменения в Наредбата.
 1. Очаквани резултати от прилагането, включително  финансови, ако има такива:
 • Да се подобрят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително и  разделното, транспортирането и обезвреждането на битовите отпадъци;
 • Ограничаване броя на нерегламентираните сметища на територията на общината;
 • Да се предотврати изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и  места;
 • Подобряване на градската среда и цялостния облик на града.

 

От гореизложеното и на основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с чл.19, ал.1 от ЗУО и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет – Николаево да вземе следното

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет Николаево отменя Наредба  за поддържане и опазване чистотата и околната среда на територията на Община Николаево,  приета от Общински съвет гр. Николаево с Решение № 171/ 21. 06.2006 г. по протокол № 21, 
 2. Общински съвет Николаево приема Наредба за управление на отпадъците на територията на община Николаево, съгласно /Приложение№1/.

 

Забележка: Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административно  процесуален кодекс, в законоустановения 14 – дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на Община Николаево, се представя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становище по проекта на наредба за управление на отпадъците на територията на община Николаево в стая №3, етаж ІІІ, находяща  се в  сградата на община Николаево, ул. „Г. Бенковски” № 9.

 

 

ВНАСЯ:

КОСЬО КОСЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   ПРОЕКТ !

 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.1. Наредбата е във връзка с чл.22, ал.1 от Закона за управление на отпадъците и действа на територията на община Николаево.

      Чл.2. Тази наредба урежда:

 1. Правата и задълженията, по отношение на дейностите за управление на отпадъците на територията на община Николаево, на физическите лица, които живеят или временно пребивават в общината, както и на юридическите лица, които осъществяват дейност на  нейната територия.
 2. Реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на:
 • Битови отпадъци ( БО);
 • Строителни отпадъци (СО);
 • Производствени  отпадъци (ПО);
 • Опасни отпадъци (ОО);
 • Масово разпространени отпадъци (МРО);

и поддържането на чистотата на територията на община Николаево.

 1. Финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането на съответните услуги.
 2. Контрола, глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба.
 3. Наредбата не се прилага за:
 • Минни отпадъци;
 • Излезли от употреба експлозиви;
 • Радиоактивни отпадъци;
 • Отпадъчни води;
 • Земя, включително неизкупна замърсена почва и трайно свързани със земята сгради;
 • Незамърсена почва и други материали в естествено състояние, изкопани по време  на строителни дейности, когато е сигурно, че материалът ще бъде използван за целите на строителството в естественото си състояние на площадката, от която е изкопан;
 • Отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух;
 • Фекална материя, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството, или за производството на енергия от такава биомаса чрез процеси или методи, които не увреждат околната среда и не застрашават човешкото здраве;
 • Странични животински продукти, включително преработени продукти, с изключение на предназначените за изгаряне, депониране или използване в съоръжение за биогаз или компост;
 • Трупове на умрели, но не заклани животни, включително такива, които са убити, за да се прекрати разпространението на епизоотични болести;
 • Седименти, преместени в повърхностни води с цел управление на водите и водните обекти или предотвратяване на наводнения, или намаляване на последствията от наводнения и засушаване, или рекултивация на земи, ако е доказано, че това не противоречи на други закони и седиментите нямат опасни свойства;

Чл. 3. Наредбата е задължителна за населените места на територията на Община Николаево и се отнася до всички физически лица, които живеят или временно пребивават на територията на Общината, както и за юридическите лица, едноличните търговци, организациите и учрежденията, осъществяващи дейност на нейна територия.

 

РАЗДЕЛ ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл.4. (1) Кметът на общината:

 1. Организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

2. Осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци (БО) се обслужва от лица, с които е сключен писмен договор за предоставяне на услуги по реда на Закона за обществените поръчки.

 1. Определя границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, вида на услугите, които ще се извършват в съответния район и честотата на сметоизвозване.
 2.  Предлага за одобряване от Общинския съвет план-сметка за разходите на услугите  по управление на отпадъците и размера на такса ”битови отпадъци”.
 3. Контролира дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци.
 4. Отговаря за избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или на други инсталации или  съоръжения за обезвреждане на отпадъци.
 5. Осигурява достатъчно количество съдове за събиране на битовите отпадъци /контейнери, кофи/ така, че при определена честота на извозване да не се допуска препълването им.
 6. Организира прилагането на системи за разделно събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като определя местата за разполагане на  необходимите елементи на системата за разделно  и сортиране  на отпадъците от опаковки.
 7. Поддържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло,хартия и картон на територията на община Николаево  .
 8. Осигурява площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч.  едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци в гр. Николаево и при  необходимост във всички населени места.
 9. Организира дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите  елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци.
 10. Организира и контролира изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците.
 11. Организира съвместно с Дирекция ”Бюро по труда” – Николаево ангажиране на трайно безработни лица в общината, в дейностите по поддържане на чистотата на  териториите за обществено ползване.
 12. Организира провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране на населените места с привличане на широко обществено участие.
 13. Използва разнообразни форми и средства за информиране на физическите и юридическите лица, относно прилагането на разпоредбите за управление на отпадъците.

(2) Кметът на общината упълномощава кметовете на населените места и отговорните длъжностни лица от общинска администрация за изпълнение на правата и задълженията си по управление на отпадъците.

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

 

            Чл.5 Физическите и юридическите лица имат право:

 1. Да правят предложение за подобряване на организацията и изпълнението  на дейностите по третиране на отпадъците и поддържането на чистота
 2. Да сигнализират общинската  администрация за нарушения на разпоредбите на ЗУО и настоящата наредба.
 3. Да сигнализират общинската администрация за неизпълнение или некачествено изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по третиране на  отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината.
 4. Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения.

 

Чл.6. Физическите и юридически лица са длъжни:

 1. Да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове и да не допускат разпиляване на отпадъци извън тях.
 2. Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите ( в т.ч. и незастроените), на които са собственици, ползватели или наематели.
 3. Отпадъците от хартия, стъкло , пластмаси и метали, образувани от търговски обекти производствени, стопански и административни сгради задължително се събират разделно.
 4. Ползването на търговските обекти и административни, стопански и производствени сгради ползват организираната система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината.
 5. Да почистват, в т.ч. и от сняг, и поддържат чистотата на съответните прилежащи терени  към сградите, дворните места и др. имоти, които притежават или стопанисват.
 6. Да почистват и поддържат чистотата на терени – общинска собственост, които ползват за търговска дейност на открито, включително обезпечаването им с необходимия брой кошчета.
 7. Да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък.

Чл.7. Забранява се:

 1. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места.
 2. Смесването на различни фракции от оползотворими компоненти, както и смесването на оползотворими и неоползотворими компоненти в съдовете ( местата) за разделно събиране на отпадъци.
 3. Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради в уличните кошчета за смет.
 4. Изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци  извън определените места.
 5. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от производствени и селско стопански дейности.
 6. Изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от специализираните (за разделно събиране).
 7. Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок екологичен и  здравен риск и такива, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработващата техника (в т.ч. едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др.)
 8. Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето на незагасена жар.
 9. Изгарянето на всякакви видове отпадъци, освен в случаите, когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения за експлоатация, за които са издадени съответните разрешения.
 10. Изхвърлянето на отпадъци от балкони и прозорци на жилищните сгради.
 11. Размесването на съдове за отпадъци без съответното разрешение от общинската администрация.
 12. Паркирането на превозни средства по начин, който би попречил на събирането и  извозването на отпадъците.
 13. Поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху съдове за отпадъци, както и изписването на знаци, символи и текстове по тях.
 14. Поставянето на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.
 15. Неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба акумулатори, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за употреба акумулатори.
 16. Събирането на негодни за употреба акумулатори без електролит освен в случаите, когато същите са били повредени по независещи от лицето, извършващо събирането, обстоятелства.
 17. Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностни и подземни води и в канализационната система.
 18. Съхраняването или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, водещо до замърсяване на земята и почвата.

 

РАЗДЕЛ ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

 

            Чл. 8. Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и  обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи съответното разрешение по чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

            Чл.9. Отговорни за събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци, почистването на местата за обществено ползване, както и снего

почистването на  тротоарите, са юридически лица, на които общината е възложила, чрез договор изпълнението на съответните дейности.

            Чл.10. Лицата по чл.8 са длъжни:

 1. Да изпълняват дейностите, предмет на сключения договор, качествено, в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания.
 2. Да изготвят и съгласуват с общинска администрация, цялостната технологична и организационна схема на работа, в т.ч. местоположение на съдовете за БО и маршрути за обслужването им, използвана техника за всеки конкретен район и дейност, графици за извършване на дейностите по почистване на обществените места, събиране и транспортиране на БО, измиване и дезинфекция на съдовете за БО, схема за организация работата на депото.
 3. Да съгласуват с общинска администрация всякакви промени в технологичната и  организационна схема на работа.
 4. В случаи на аварии и/или обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на дейността, незабавно да уведомят общинска администрация и да предприемат необходимите действия за максимално бързото възстановяване на нормалния цикъл на работа.
 5. Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложените дейности материално-техническа база (машини, съоръжения, съдове за БО и др.)
 6. Да не допускат замърсявания в процеса на извършваните от тях дейности.

 

Чл.11. Лицата по чл.8 имат право:

 1. Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи подобряване качеството на извършваните дейности.
 2. Да сигнализират общинска администрация за нарушения по смисъла на тази  наредба и ЗУО, извършени от граждани, фирми и др. организации.
 3. Да упражняват вътрешен контрол при изпълнение на дейностите, които извършват

Чл.12. За услугите по събирането, извозването, обезвреждането на БО в депа или  други съоръжения и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, извършвани на територията на общината, данъчно задължените лица заплащат такса ”битови отпадъци” по реда, определен в Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр.102/21.12.202 г. в сила от 01.01.2013 г.) и Глава ІІ, Раздел І ”Такса за битови отпадъци” от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги и  администрирането им на територията на община Николаево.

 

РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ

 

Чл. 13. (1) Генерирането и транспортирането на отпадъците и излишните земни маси при извършване на ново строителство и при разрушаване, реконструкция или текущ ремонт на сгради и съоръжения се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице притежаващо съответното разрешително, въз основа на писмен договор.

(2) Извършването на дейностите по генериране и транспортиране на излишните земни маси (ЗМ) и строителните отпадъци(СО) (включително СО от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения) е задължение на изпълнителя по смисъла на чл.163, ал.1 от Закона за устройство на територията (изм.ДВ, бр.99/14.12.202 г.) или чл.163а, ал.2 от ЗУТ, а контрола по изпълнение на горното е задължение на надзорника по смисъла на чл.168, ал.1 от същия закон.

Чл. 14. Лицата заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по чл.144, ал.1 от ЗУТ, представят и информация за очакваното количество строителни отпадъци  и излишни земни маси по време на строителството при изпълнение  на условията на чл.11 от ЗУО.

Чл. 15. Строителните работи на обекта се извършват в съответствие с разработения  проект, като околните терени  се опазват от замърсяване със строителни отпадъци.

Чл. 16. (1) Не се допуска депониране  на строителни материали, строителни отпадъци и изкопни земни маси извън границите на строителните площадки и/или извън границите на имота.

(2) Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на строителни отпадъци, в т.ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на БО или отпадъци от опаковки, съгласно чл.4, ал.3 от Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни  материали (обн. ДВ, бр.89/13.11.2012 г. в сила от 13.11.2012 г.)

Чл. 17. Не се допуска замърсяването по какъвто и да е начин (при излизане от строителната площадка на камиони с мръсни гуми, замърсяване от работниците, работещи на строителната площадка и др.) на улиците, тротоарите и др. територии  за обществено ползване извън границите на строителната площадка и/или извън границите на имота, при  извършване на строителни, изкопни или ремонтни работи.

Чл. 18. Изпълнителят на строителството е длъжен:

 1. Да не допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др. терени със строителни материали, СО и ЗМ;
 2. Да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна;
 3. Да не допуска транспортиране на СО и ЗМ в камиони без покривала:
 4. Да не изхвърля СО и ЗМ извън определените за депониране места;
 5. След приключване на строителството да почисти цялата площадка, вкл. и измиване на улиците, тротоарите, алеите, пешеходните зони и др. замърсени елементи на строителната площадка с твърда настилка;

Чл. 19. Депонирането (обработката) на СО и ЗМ се извършва само на определените от кмета на общината площадки за СО и ЗМ.

Чл. 20. Земни маси могат да се използват за обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране и за рекултивация на др. терени.

 

РАЗДЕЛ VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

 

 

            Чл 21. Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци, се третират:

 1. От причинителя, в собствени съоръжения съгласно одобрен от съответните компетентни органи проект на производствената дейност;
 2. От лицата, на които е дадено разрешение съгласно ЗУО;
 3. От оператори, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда;

Чл.22. Лицата заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по чл.144, ал.1 от ЗУТ, представят и информация за количеството и вида на производствените и опасните отпадъци, които ще се образуват след реализация на инвестиционния проект.

Чл.23. Лицата, чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение по чл.67 от ЗУО са длъжни:

 1. Да водят отчетни книги, заверени от съответната РИОСВ;
 2. Да изготвят годишни отчети по отпадъците, екземпляр от които да представят в общинска администрация до 31 март на следващата година;
 3. Да предприемат мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци, вещества или материали.

Чл.24. Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените и опасни отпадъци са за сметка на притежателя им, ако друго не е договорено.

 

РАЗДЕЛ VІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

 

Чл.25. (1) Масово разпространени отпадъци са:

 1. Отпадъци от батерии и акумулатори;
 2. Отпадъци от електрически и електронно оборудване (ЕЕО);
 3. Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
 4. Отпадъци от моторни превозни средства;
 5. Отпадъци от опаковки;
 6. Излезли от употреба пневматични гуми;

(2) Масово разпространените отпадъци се събират разделно от другите отпадъци и не се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци.

 

Чл.26. Производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори отговарят за:

 1. Разделното събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори;
 2. Рециклирането и оползотворяването  на разделно събраните негодни за употреба батерии и акумулатори по т.1;
 3. Екологосъобразното обезвреждане на негодните за употреба батерии и  акумулатори и отпадъците от тях, които не могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени.

Чл. 27 (1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на негодни  за употреба батерии и акумулатори имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.35 от ЗУО.

(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в съответствие с разпоредбите на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр. 2/08.01.013 г.) и Наредбата за изискванията за третиране и  транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр.29/1999 г.).

Чл.28. (1) Всички търговски обекти на територията на общината, където се предлагат батерии са и места за събиране на негодни за употреба батерии.

(2) Лицата, които стопанисват обектите по ал.1, са задължени да предвидят места за  поставяне на специализирани съдове за събиране на негодни за употреба батерии и да осигурят достъп до тях.

Чл.29 (1) Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, преработване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се извършват само  от лица, притежаващи съответното разрешение по чл.67 от ЗУО.

(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с разпоредбите на Наредбата за излязлото от употреба ЕЕО (ДВ. Бр.2/08.01.2013 г.), и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ. Бр.29/1999 г.).

Чл.30. (1) Общината разработва и осигурява прилагането на система за разделно събиране на ИУЕЕО на територията й, чрез сключване на договор с организации по оползотворяване и с лица притежаващи съответното разрешително.

(2) лицата извършващи продажби на крайни потребители са длъжни да приемат обратно ИУЕЕО и да поставят в търговските си обекти табели с информация за възможните места за предаването им.

Чл.31. (1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.67 от ЗУО.

(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (ДВ.бр.2/08.01.2013г.) и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр.29/1999г).

(3) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъчни нефтопродукти ги предават за оползотворяване и/или обезвреждане на лицата по ал.1 или ги оползотворяват и/или обезвреждат в собствени съоръжения в съответствие с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Чл. 32(1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване и / или обезвреждане на излезли от употреба пневматични гуми имат право само лица, притежаващи съответното разрешени по чл. 67 от ЗУО.

(2) Изграждането на събирателни пунктове за излезли от употреба пневматични гуми е задължение на лицата по ал.1

(3) Местата на събирателните пунктове се съгласуват от общината.

 

Чл. 33. Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават излезлите от употреба пневматични гуми само на определените събирателни пунктове.

 

Чл. 34. (1) Дейности по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства (МПС), компоненти и материали за тях имат право да извършват само лица, притежаващи съответно разрешение по чл. 67 от ЗУО.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретна дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (изм. ДВ, бр.29/2011г.) и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци(ДВ,29/1999г.).

 

Чл. 35.(1) Дейностите по разделно събиране, транспортиране, сортиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки се извършват от лица, притежаващи съответните разрешения или регистрационни документи, издадени по реда на Глава V, Раздел 1 от ЗУО.

(2) Кметът на общината определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки.

(3) Община Николаево дава възможност на ползватели на търговските обекти и административни, стопански и производствени сгради да използват организираната система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината.

 

РАЗДЕЛ VIII.УПРАВЛЕНИЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ.

 

Чл. 36. (1) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини, стопански и административни сгради се събират разделно(съгласно чл.34 от ЗУО)

(2) Отпадъците от животни( животински тор), зелени отпадъци( листна маса, клони и др. ) да не се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци, както и да не се складират на тротоари, улични платна и др. Да се изнасят своевременно на определените от  общината площадки.

(3) Забранява се изгарянето на биоразградими отпадъци (листна маса, клони и т.н.).

(4) Собствениците на домашни животни са задължени да почистват ежедневно на животните и да не допускат замърсяване на околната среда с твърди и течни отпадъци.

 

РАЗДЕЛ IX. УПРАВЛЕНИЕ НА  ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС)

 

Чл. 37.(1) Кметът на Общината:

 1. определя площадки за временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС);
 2. организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектоване.

(2) Собственик на МПС с прекратена регистрация е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване в случаи, че се установи, че МПС се намира върху имот, държавна или общинска собственост.

(3) Когато собственик на МПС не изпълни задълженията си по ал. 2, както и в случаите, когато МПС не може да бъде идентифицирано поради  липса на регистрационен или индентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен, се прилага процедура по чл.38.

 

Чл. 38, (1) Кметът на общината назначава комисия с представители на общинската администрация, съответното кметство и РУ „ Полиция” за установяване на ИУМПС и техните собственици. На установените ИУМПС се залепва стикер – предписание.

(2) Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на МПС в три екземпляра, съгласно образци – Приложение към наредбата. При поискване, екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.

(3) С поставяне на стикера- предписание за преместване на ИУМПС започва да тече 14- дневен срок за преместване на МПС.

(4) В случай, че в срока по ал.3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС, съгласно ал,2, кметът на общината издава заповед за преместване на превозно средство, на площадките за временно съхраняване на ИУМПС и центровете за разкомплектоване на ИУМПС.

(5) Заповедта се изпълнява от лицата извършващи дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика.

(6) Когато собственикът е неизвестен, или макар и известен, не може да бъде уведомен поради трайно  отсъствие от страната или по други обективни причини, към констативният акт се предлага служебна бележка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на собственика. В тези случаи заповедта се поставя на мястото за обявление в съответното кметство за срок от 15 дни, считано от датата на съставянето и.

(7) На собствениците на ИУМПС, които не изпълняват предписанието за преместване по чл.38 ал.3 , се съставя акт за административно нарушение по реда на Закона за административни нарушения и наказания.

 

Чл. 39 . (1) Лицата, сключили договор с кмета на общината по чл.37, ал. 1, т.2, са длъжни:

 1.  да приемат ИУМПС на денонощно охраняеми паркинги за временно съхранение и съставят констативен протокол за състоянието им;
 2. да водят отчетни книги по Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (ДВ, бр. 95/26.10.2004г.);
 3. да водят регистър за приетите автомобили, заверен в КАТМ
 4. да уведомяват незабавно направление „ Пътна полиция” – КАТ- СДВР и съответното РУ „ Полиция” на територията, на която се намира паркинга за постъпилите  за временно съхранение ИУМПС, като предоставят описанието на автомобила, адреса на последното му паркиране и заповед за принудителното му преместване;
 5. да предават за разкомплектоване ИУМПС  не по рано от 14 дни от датата на приемането му за временно съхранение. Ликвидацията и разкомплектоването на ИУМПС се извършват съгласно чл. 143, ал.6 от Закон за движение по пътищата;
 6. да освободят ИУМПС в срока по т.5, в случаите когато собственикът  е поискал връщането и е заплатил разходи по принудителното преместване и временното съхранение.

 

 

РАЗДЕЛ  X: КОНТРОЛ

 

Чл. 40. Контролната дейност по тази наредба се осъществява от упълномощени със заповед на кмета на общината длъжностни лица, които съставят предписания със задължителен срок за отстраняване на нарушенията и/или актове на нарушителите.

 

 

РАЗДЕЛ XI : АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ – РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 41. (1)За нарушаване на разпоредбите на настоящата наредба физическите лица се наказват с глоби, както следва:

 1. за нарушения по чл. 6 и чл. 7 – от 100 лв. до 1000 лв.
 2. за нарушения по чл.18 и чл.19- от 300 лв. до 1000 лв.
 3. за други нарушения на настоящата наредба – от 50 лв. до 500 лв.

(2) При повторно нарушение на физическото лице се налага глоба в двоен размер.

 

Чл. 42. (1) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба едноличните търговци или юридическите лица се наказват с имуществена санкция, както следва:

 

 1. за нарушения по чл. 6 и чл. 7 – от 500 лв. до 3000 лв.
 2. за нарушения по чл.10 - от 500 лв. до 5000 лв.
 3. .за нарушения по чл.18 и чл.19 - от 1000 лв. до 3000 лв.
 4. за нарушения по чл.23 – 300 лв.
 5. за нарушения  по други условия и ред за предаване, събиране, включително разделно, превозване и претоварване, на битови и строителни отпадъци, регламентирани в настоящата наредба – от 200 лв. до 1000 лв.

(2) При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер;

 

Чл. 43. (1) Нарушенията по чл.41 и чл.42 се установяват с акт на длъжностните лица, определени от кмета на общината.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощено от него лице.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

РАЗДЕЛ XII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла  на тази наредба:

 1. „ отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, който няма предварително непосредствено приложение или от който притежателят желае или е длъжен да се освободи. Вещества, предмети или части от предмети, предадени на специализираните фирми за третиране на отпадъци от собственика или от упълномощено от него лице също се определят като „ отпадъци” до момента, в който възстановените от тях материали или произведената от тях енергия бъдат включени в производствения цикъл;
 2. „ битови отпадъци” са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите;

3.”производствените отпадъци” са тези, образувани в резултат на промишлена, занаятчийска и обслужваща дейност на физическите и юридическите лица;

 1. ”опасни отпадъци” са тези отпадъци, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда и са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;
 2. ”строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителна дейност  на строителни площадки, както и такива от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения;
 3. ”биоотпадъци” са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост;
 4. ”биоразградими отпадъци” са всички отпадъци, които имат способността да се  разграждат анаеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и др.
 5. ”причинител на отпадъци” е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци;
 6. ”притежател на отпадъци” е лицето, при чиято дейност се образуват отпадъци от момента на образуването им до момента на предаването им на оправомощено лице за следващо третиране;
 7. ”третиране на отпадъците” е събирането, съхранението и обезвреждането на  отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване или производството на енергия и материали от отпадъци;
 8. ”обезвреждане на отпадъците ”е такова въздействие върху отпадъците(депониране, ре-циклиране, изгаряне, неутрализиране и др.), при което опасността за здравето на хората или замърсяването на околната среда от тях не превишават установените норми;
 9. ”рециклиране на отпадъците” е дейност за възстановяване или възобновяване на  суровинните  им свойства;
 10. ”преработване на отпадъците” е дейност, която променя свойствата  или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти;
 11. ”депониране на отпадъци” е складирането на отпадъци повече от 6 месеца по  начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда и не се предвижда последващо третиране на отпадъците;
 12. ”масово разпространени отпадъци” са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление;
 13. ”повторно” е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид;
 14. ”едрогабаритни отпадъци” са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им;
 15. ”съдове за битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета и чували, предназначени за събиране на битови отпадъци или на отделни фракции от тях;
 16. ”прилежащи терени” са обслужващите тротоари, части от уличните платна, около блоковите пространства и зелените площи, паркингите, гаражите и др. към конкретни жилищни и обществени сгради, обекти с обслужващи функции, производствени предприятия и др.;
 17. ”депо” е съоръжение за обезвреждане на отпадъци, което се намира върху земята или под  земята, вкл. тези на територията на предприятията (депа, в които причинителят на отпадъци ги обезврежда непосредствено до мястото на образуването им). Към депата не се  включват съоръженията за временно съхранение на отпадъците и тези, в които отпадъците се претоварват или третират преди по нататъшната им  преработка или рециклиране. Депото за отпадъци  е комплексен обект, които включва:

а) инженерно съоръжение, предназначено за организирано складирване на отпадъци за повече от шест месеца по начин,който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда, и за което не се предвижда последващо третиране на отпадъците;

б) спомагателни и обслужващи сгради, съоръжения и инсталации в съответствие с неговата специфика, технология на депониране и вида на депонираните отпадъци.

21. ”оператор” е юридическо или физическо лице, на което е издадено разрешение за обезвреждане и което отговаря за стопанисване на площадка за третиране на отпадъци и за  управление на дейността по отпадъците в периода на експлоатацията и след закриването на площадката;

22. ”негодна за употреба батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, която не може да бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или  обезвреждане;

23. ”излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” е излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, както и от административни, социални и обществени сгради или от други източници;

24. ”отработени масла и отпадъчни нефтопродукти” са маслата и нефтопродуктите по  смисъла на § 1, т.14 от допълнителните разпоредби на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (ДВ, бр.2/08.01.2013 г.)

25. ”излязло от употреба МПС” е моторно превозно средство по смисъла на §1, т.1 от допълнителните разпоредби на Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (изм.ДВ, бр.29/2011 г.)

 

РАЗДЕЛ  ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 2 Настоящата Наредба е приета с решение № ……..от заседание на Общинска съвет – Николаево по Протокол №         на основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците и чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила от ………….2013 год.

§3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Николаево.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение по чл.38, ал.2

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

№………./……………..год.

За техническо състояние на излязло от употреба моторно превозно средство

 

            Днес………….20…..год. комисия, назначена на основание на чл……..ал…… от Наредбата за управление на отпадъците на община Николаево:

1……………………………………………………,…….……………………….. –

     /име, презиме, фамилия/

2.…………………………………………………...,……………………….-инспектор от

    /име, презиме, фамилия/

РУ „Полиция” гр. Гурково

3.…..……………………………………………….,……………………….. – служител от

/име, презиме, фамилия/

Кметство с. ………………….

 

Състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС, като установи следното:

МПС: ………………………

ВИД:……………………….

МАРКА:……………………

ЦВЯТ НА МПС:…………..

РЕГ. НОМЕР /ако има такъв/:………………………

МЯСТО НА КОЕТО Е ПОСТАВЕН СТИКЕРА:………………………….

 

СЪСТОЯНИЕ НА МПС ПО ВЪНШЕН ОГЛЕД:

І. Външно състояние на превозното средство:

1. Наличие на двигател:

………………………………………………….

2.Наличие на скоростна кутия:

………………………………………………….

 1. Състояние на купето /кабината, каросерия/

………………………………………………….

 1. Наличие на врати:

………………………………………………….

 1. Наличие на калници:

………………………………………………….

 1. Наличие на капаци:

………………………………………………….

 1. Наличие на седалки:

…………………………………………………..

 1. Наличие на арматурно табло:

…………………………………………………..

 1. Наличие на стъкла:

…………………………………………………..

 1. Състояние на каросерията:

…………………………………………………..

 1. Осветителни тела:

а) Фарове;

…………………………………………………..

б) Габарити и мигачи – предни:

……………………………………………………

в) Стоп, габарити, мигачи – задни:

……………………………………………………

 1. Наличие и състояние на колелата и гумите:

……………………………………………………

   

      Становище на комисията: ………………………………………………………………...

      ……………………………………………………………………………………………….

 

      Настоящия констативен протокол се състави в 3 екземпляра.

 

 

       Комисия:

 

 1. …………………………………../……………../

                                                         подпис

 1. …………………………………./……………../

                                                         подпис

 1. …………………………………./……………./

                                                        подпис

 

 

« назад