Търгове за отдаване под наем и продажби на общински имотиО  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

по Заповед № 171 / 08.08.2013 г.

 

       На основание Заповед № 171 / 08.08.2013 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване както следва:

       А/ отдаване под наем на следните общински земеделски имоти:

      1. Поземлен имот с идентификатор 51648.1.1230, с площ 12,982 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята IХ, с адрес на поземления имот гр. Николаево, п. код 6190, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 000230 в землището на гр. Николаево. Начална тръжна цена 78,00 лв. (седемдесет и осем лева) – годишен наем за имота.

      2. Поземлен имот с идентификатор 51648.26.169, с площ 20,638 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята V, с адрес на поземления имот гр. Николаево, п. код 6190, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 000169 в землището на гр. Николаево. Начална тръжна цена 165,10 лв. (сто шестдесет и пет лева и десет стотинки) – годишен наем за имота.

      3. Поземлен имот с идентификатор 51888.85.49, с площ 10,001 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята III, с адрес на поземления имот с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност «Голям соргун», номер по предходен план: 085049 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево. Начална тръжна цена 100,00 лв. (сто лева) – годишен наем за имота.

      4. Поземлен имот с идентификатор 51888.85.50, с площ 15,000 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята III, с адрес на поземления имот с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност «Голям соргун», номер по предходен план: 085050 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево. Начална тръжна цена 150,00 лв. (сто и петдесет лева) – годишен наем за имота.

      Б/ отдаване под наем на общински терени за разполагане на преместваеми съоръжения – метални контейнери за съхранение на леки автомобили (метални гаражни клетки):

      1. 18 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 51648.501.524, целият с площ 2059 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, с адрес на поземления имот, съгласно кадастралната карта, гр. Николаево, п.код 6190, номер по предходен план УПИ LX-524 в кв. 12 по плана на гр. Николаево, за разполагане на преместваем метален контейнер за съхранение на лек автомобил по схема, одобрена от гл. архитект на Община Николаево – за гаражна клетка  № 1. Начална тръжна цена 54,00 лв. (петдесет и четири лева) – месечен наем за имота.

      2. 18 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 51648.501.524, целият с площ 2059 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, с адрес на поземления имот, съгласно кадастралната карта, гр. Николаево, п.код 6190, номер по предходен план УПИ LX-524 в кв. 12 по плана на гр. Николаево, за разполагане на преместваем метален контейнер за съхранение на лек автомобил по схема, одобрена от гл. архитект на Община Николаево – за гаражна клетка  № 2. Начална тръжна цена 54,00 лв. (петдесет и четири лева) – месечен наем за имота.

      В/ продажба на следните общински земеделски имоти:

      1. Поземлен имот с идентификатор 51648.48.292, с площ 9,105 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Разсадник, с ад